Uchwała Nr XLVII/632/2006
Rady Miasta Knurów
Z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (j.t. Dz. U. z 2001 L, Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 L Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 5, art. 8 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych U.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1

Ustala się opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów zwanych dalej przedszkolem w formie:
 1. opłaty stałej za prowadzenie przez przedszkole zajęć wykraczających ponad podstawy programowe wychowania przedszkolnego (tj. za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie) w wysokości 55,00 zł za 1 m-c - zwaną dalej opłatą stałą.
 2. opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 7,00 zł za 1 dzień - zwaną dalej opłatą za wyżywienie, w tym:

  a) śniadanie-2,10 zl
  b) obiad-3,50 zł
  c) podwieczorek - 1,40 zł
§2

W przypadku uczęszczania do przedszkola więcej niż 1-go dziecka z danej rodziny opłatę stałą pobiera się, jak niżej:
 1. za 1-sze dziecko w wysokości 100 %.
 2. za 2-gie dziecko w wysokości 75 %.
 3. za każde następne dziecko w wysokości 50 %.
§3

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata stała nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadków, gdy nieobecność dziecka jest spowodowana jego pobytem:

  1) w szpitalu lub sanatorium - poświadczona stosownym dokumentem;
  2) na wyjeździe śródrocznym zorganizowanym przez przedszkole.

 2. W określonych w ust. 1 przypadkach wysokość opłaty stałej będzie zmniejszona proporcjonalnie do czasu nieobecności dziecka w przedszkolu
§4

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przekraczającej kolejne 3 dni opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości 70 % wniesionej opłaty.

§5

 1. Zwalnia się z opłaty za wyżywienie dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).
 2. W przypadku rodzin, o których mowa w ust. 1 opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Knurów ponosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, zwany dalej MOPS, na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPS wydanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej na wniosek rodzica, opiekuna dziecka, pracownika socjalnego lub Dyrektora przedszkola.
 3. Zasady wnoszenia przez MOPS opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach reguluje odrębna umowa zawarta pomiędzy MOPS i poszczególnymi przedszkolami.
§6

 1. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, o których mowa w § 1 rodzice (opiekunowie prawni) dziecka zobowiązani są uiszczać z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 2. Zmniejszenia opłat, o których mowa w § 3 i § 4 stanowią różnice, które będą uwzględniane przy opłacie za następny miesiąc.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłat w terminie przedszkole nalicza ustawowe odsetki za zwłokę.
 4. Nieuregulowanie należności za dany miesiąc może być podstawą do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
§7

 1. Ustala się opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli w wysokości 13,00 zł za 1 dzień, w tym:

  1)śniadanie- 3,50 zł
  2)obiad- 6,50 zł
  3) podwieczorek - 3,00 zł

 2. Opłaty określone w ust. 1 pracownik jest zobowiązany uiszczać z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1 w terminie przedszkole nalicza ustawowe odsetki za zwłokę.
§8

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§9

Tracą moc:
 1. Uchwała Nr V/68/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
 2. Uchwała Nr 1X/140/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/68/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 maja 2006 r.


Przewodniczący Rady
Tomasz ReginekUZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
Uchwałą Nr 1X/140/2003 z dnia 22 maja 2003 r. Rada Miasta Knurów określiła zasady odpłatności i wysokość opłat jakie musi ponosić rodzic, którego dziecko korzysta ze świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz,U. Nr 267, poz.2259) nakłada na gminy obowiązek pomocy w dożywianiu dzieciom z rodzin o niskich dochodach w formie sfinansowania im wyżywienia. Aby dzieci z tych rodzin, uczęszczające do miejskich przedszkoli mogły korzystać z takiej formy pomocy celowe jest podjęcie nowej uchwały, uwzględniającej taką możliwość.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:10.01.2007 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:31.03.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:10.01.2007 10:17