Uchwała Nr XLVII/633/2006
Rady Miasta Knurów
Z dnia 31 marca 2006 r.

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów"

Na podstawie art. 90f i art. 90m ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. DZ.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. DZ.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 4 ust. 1, art. 8 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. DZ.U. Nr 190, poz. 1606 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1

W "Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005 r. wprowadzić następujące zmiany:
  1. Zmienić treść § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
    „Wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych z siedzibą w Knurowie przy Alei Lipowej Nr 12, dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjów w terminie do dnia 15 września danego roku kalendarzowego a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.".
  2. Skreślić dział VI- Przepisy końcowe.
§ 2

Pozostała treść Regulaminu nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz ReginekUZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów".
Zgodnie z "Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów" rodzice uczniów lub uczniowie pełnoletni z rodzin o niskich dochodach mogą raz w roku starać się o przyznanie stypendium lub w przypadku zdarzenia losowego wystąpić o przyznanie zasiłku szkolnego. Wnioski w sprawie przyznania pomocy materialnej składane były w przypadku miejskich szkół w sekretariatach tych szkół w pozostałych przypadkach w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych.
W celu usprawnienia procedury rozpatrzenia wniosku i przygotowania projektu decyzji celowe jest aby wszystkie wnioski składane były w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych. Składanie ich bezpośrednio pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie tego zadania ułatwi weryfikację wniosku w obecności wnioskodawcy a przede wszystkim umożliwi sprawdzenie czy wniosek zawiera wszystkie niezbędne dane i załączniki na podstawie których można określić wysokość dochodu, który jest podstawą do przygotowania właściwej decyzji.
Ustawa o systemie oświaty przewiduje opiniowanie wniosków jedynie przez dyrektorów szkól zbędny jest więc zapis w Regulaminie o powołaniu Gminnej Komisji Stypendialnej do ich opiniowania.
W celu uporządkowania zapisów w Regulaminie proponuje się wprowadzić wymienione wyżej zmiany.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:10.01.2007 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:31.03.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:10.01.2007 10:25