UCHWAŁA UCHYLONA
Traci moc na podstawie Uchwały nr XXI/357/08 z dnia 18.06.2008 r.
 
 
 
Uchwała Nr. III/34/2006
Rady Miasta Knurów
z dnia 06 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 4 pkt. 1, art. 20 ust.1, 3, 5  i art. 21 Ustawy z dnia  22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (t j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1593  z późn. zmianami) oraz  Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r.  w sprawie zasad   wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr  146, poz.1223), w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 2. Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami), na wniosek Komisji Budżetu i Finansów
Rada Miasta Knurów
Uchwala:

§ 1

1.Ustalić wynagrodzenie miesięczne dla Prezydenta Miasta Knurów:

  • wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości  5 280.00 zł
         (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt),


  • dodatek funkcyjny w wysokości 1 950,00 zł
        (słownie złotych:  jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt ),

  • dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  
          funkcyjnego,


  • dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami  i udokumentowanym stażem pracy.        

 
2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określono na podstawie załącznika  nr  3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

3. Dodatek specjalny określono w oparciu  § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Komisji                            PRZEWODNICZĄCY RADY
Budżetu i Finansów                                   Kazimierz KACHEL


Joachim Machulik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Jolanta Orłoś
Data publikacji:25.01.2007 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Kachel
Data na dokumencie:06.12.2006
Informację aktualizował:Wioletta Marciniak
Data aktualizacji:14.08.2008 11:16