Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


  1. Pracodawca o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym, zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego oraz izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. (§ 3a rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz. U. nr 60 z 1996r. poz. 278 z póź.zm)

  2. Pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli pracownik młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość dofinansowania w przypadku nauki zawodu:

- 4.587zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące*,
- 7.645zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy*
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240zł za każdy pełny miesiąc kształcenia


*) Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja wynosi, co najmniej 105 %. Wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku o dofinansowanie pracodawca dołącza kopie:

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje szkolącego (kwalifikacje pedagogiczne oraz zawodowe),
- umowę o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego,
- dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że pracownik młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne (art. 70 b ustawy o systemie oświaty Dz. U. nr 67 z 1996r. poz. 329 zm. Dz. U. nr 145 z 2004r. poz. 1532)


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:29.01.2007 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:11.12.2007 12:44