Uchwała Nr V/49/2007
Rady Miasta Knurów

z dnia 07 lutego 2007 r.

w sprawie:  zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Na podstawie art.67 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.), § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity z 15 lutego 1996 r. Dz.Urz. Woj. Śląskiego 13 poz.308 z 2005 r.) oraz Uchwały Nr LXXX/38/2006 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Rada Miasta Knurów
uchwala :

§ 1

Dokonać zmian w Statucie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach przyjętym Uchwałą Nr LXXV/1/2006 Zgromadzenia KZK GOP w dniu 16 marca 2006 r., w sposób następujący :

 1. § 11 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie :
  „Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia”.
 2. § 29 ust.5 Statutu otrzymuje brzmienie :
  „Jako komisja stała działa ośmioosobowa Komisja Rozwoju”
 3. § 31 ust.8 Statutu otrzymuje brzmienie :
  „Protokół posiedzenia Zarządu winien zawierać:
  a.stwierdzenie ważności posiedzenia,
  b.listę obecności,
  c.stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  d.zatwierdzony porządek obrad,
  e.skrócony opis przebiegu posiedzenia,
  f.wyniki głosowania,
  g.treść podjętych uchwał i wniosków,
  h.podpis osoby, która przewodniczyła posiedzeniu i Protokolanta”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY
Kazimierz Kachel

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Karwot
Data publikacji:20.02.2007 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Kachel
Data na dokumencie:07.02.2007
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:28.05.2007 12:27