Uchwała Nr LVI/717/2006
Rady Miasta Knurów
z dnia 19.10.2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie mienia gminnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie i objęcia  w zamian akcji.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały
Nr LXI/427/98 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Spółki Akcyjnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Knurowie

Rada Miasta Knurów

uchwala:

§ 1

1.Wyrazić zgodę na wniesienie do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Knurowie prawa własności nieruchomości gminnych położonych przy ul. Szpitalnej zapisanych w księdze wieczystej KW 46270  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach oznaczonych w ewidencji gruntów  jako działki :
nr 1734/10 o  pow. 0,0894 ha wraz z budynkiem biurowym, budynkiem kotłowni i  kominem,
nr 1734/11 o pow.0,0265 ha 
nr 1734/13 o pow.0,0942 ha 

Wartość aportu na kwotę 342 300,00  zł netto ( w tym wartość prawa własności gruntu - 56.700, 00 zł, wartość składnika budowlanego - 285. 600,00 zł ) ustalona została w „Operacie szacunkowym” z dnia 12 października 2006 r. autorstwa rzeczoznawcy majątkowego mgr inż. Włodzimierza Majcherczyka, posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 1200 wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Ostateczną wartość wnoszonego majątku ustali biegły rewident powołany przez
Sąd Rejestrowy.

2.Wyrazić zgodę na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki akcji po cenie nie wyższej niż ich wartość nominalna tj. 100 zł każda i ilości odpowiedniej do ostatecznej wartości wnoszonego aportu ustalonej przez biegłego rewidenta powołanego przez Sąd.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
dr n. med. Tomasz Reginek


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr LVI/717/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie mienia gminnego do kapitału zakładowego PWiK S.A. w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Weronika Rudzka
Data publikacji:01.03.2007 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naczelnik Wydziału
Data na dokumencie:19.10.2006
Informację aktualizował:Weronika Rudzka
Data aktualizacji:01.03.2007 11:06