Wydział Inwestycji Miejskich [IM]
Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
II piętro
pokoje nr 210-213
tel. (32) 339 22 09
       (32) 339 22 10
       (32) 339 22 11
       (32) 339 22 64

fax: (32) 339 22 10
e-mail: im@knurow.pl
 

Naczelnik Wydziału: Ewa Szczypka (pok. 212)

Godziny urzędowania :

pn. - wt. 7:30 - 15:30,
śr.          7:30 - 17:30,

czw.       7:30 - 15:30,
pią.        7:30 - 13:30.

 

Zakres działania Wydziału Inwestycji Miejskich


1. W zakresie przygotowania inwestycji:

 

 • opracowywanie propozycji planu zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przygotowania i realizacji, przedstawienie przewidywanych kosztów oraz harmonogramu przyszłego procesu inwestycyjnego;
 • opracowywanie założeń projektowych oraz przygotowywanie materiałów wyjściowych do projektowania (występowanie o ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych przyłączenia obiektów do poszczególnych mediów, przygotowanie umów przyłączeniowych oraz współdziałanie z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie dokumentacji geodezyjnej itp.);
 • przygotowywanie wytycznych i danych techniczno-kosztowych potrzebnych do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych;
 • przygotowywanie wytycznych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień na opracowanie dokumentacji projektowych, udzielonych w trybie przetargu zgodnie z ustawą p.z.p. Udział w pracach Komisji Przetargowej;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych opracowań niezbędnych do przygotowania inwestycji do realizacji, dla których nie stosuje się ustawy p.z.p.;
 • dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej od jednostki projektującej, sprawdzanie jej kompletności i zgodności z podpisaną umową. Przygotowywanie uwag o stwierdzonych brakach i nieprawidłowościach. Zlecanie opracowywania koreferatów dla inwestycji skomplikowanych. Wyegzekwowanie od jednostki projektowej wymaganych korekt i uzupełnień;
 • przygotowywanie aneksów do podpisanych umów;
 • występowanie do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa z wnioskiem o uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z pozyskaniem terenów niezbędnych dla potrzeb realizacji inwestycji.

2. W zakresie realizacji inwestycji:

 

 

 • realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy;
 • planowanie i prowadzenie inwestycji oraz remontów związanych z budynkami, w których ma siedzibę Urząd Miasta;
 • koordynacja i nadzór nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontami;
 • na bazie uchwalonego budżetu Gminy oraz posiadanej dokumentacji projektowej, przygotowywanie wytycznych i danych techniczno-kosztowych potrzebnych do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego oraz opracowywanie wytycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego udzielanych w trybie przetargu zgodnie z ustawą p.z.p. (roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, zastępstwo inwestorskie), udział w pracach Komisji Przetargowej;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań na wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki związanych z prowadzonymi inwestycjami;
 • opracowywanie projektów umów o wykonanie inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego lub zastępstwa inwestorskiego;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, dla których ustawy p.z.p. nie stosuje się;
 • przygotowywanie wniosków i dokumentów o wydanie pozwolenia na budowę;
 • przekazywanie wykonawcy placu budowy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego siłami własnymi lub zlecenie innej osobie prawnej bądź fizycznej (zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozwolenia na budowę), kontrola prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego;
 • działania koordynacyjne związane z realizacją zawartych umów i udzielonych zleceń;
 • dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
 • udział w wizjach lokalnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz organy nadzoru budowlanego w związku z realizowanymi inwestycjami;
 • regulowanie spraw formalno-prawnych związanych z zakończeniem robót budowlanych, w tym zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o ich zakończeniu zgodnie z wymaganiami pozwolenia na budowę;
 • uzyskiwanie zezwoleń na użytkowanie zrealizowanych obiektów;

3. W zakresie rękojmi i odszkodowania:

 

 

 • zwoływanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • zgłaszanie wykonawcy ujawnionych wad i usterek w okresie gwarancyjnym wraz z kontrolą prawidłowości i terminowości ich usunięcia;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz odszkodowań;
 • przygotowywanie wymaganych dokumentów w przypadku postępowania sądowego.

4. W zakresie spraw ekonomiczno – finansowych:

 

 

 • opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe pozyskiwane z różnych źródeł na realizację inwestycji (własne, dotacje celowe, kredyty, pożyczki);
 • kontrola faktur wykonawców, potwierdzenie kont należnych do zapłaty, określenie konta, z którego należy uregulować należność i źródła finansowania;
 • ewidencja nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań inwestycyjnych;
 • kumulacja środków należytego zabezpieczenia wykonania umowy oraz terminowe ich zwalnianie;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych inwestycji;
 • rozliczanie otrzymanych dotacji celowych, pożyczek i kredytów;
 • naliczanie kar umownych, ustalanie wielkości szkód i strat;
 • opracowywanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego wraz z wystawieniem odpowiednich dokumentów księgowych;

5. W zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 

 

 • współpraca z jednostkami wdrażającymi programy pomocowe Unii Europejskiej;
 • zgłaszanie Prezydentowi Miasta propozycji inwestycji, które mogą być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • koordynowanie prac komórek organizacyjnych i zespołów Urzędu Miasta nad projektami inwestycyjnymi, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 • zgłaszanie wniosków projektów inwestycyjnych o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • koordynowanie i stały monitoring prac nad zgłoszonymi projektami inwestycyjnymi.

6. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi.

7. Archiwizacja dokumentów.

8. Wprowadzanie i przekazywanie informacji o zadaniach realizowanych przez Wydział do Biuletynu Informacji Publicznej.

9. Współpraca z Biurem ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Inwestycji Miejskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Data publikacji:23.03.2007 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.03.2007
Informację aktualizował:Joanna Fijołek
Data aktualizacji:13.11.2019 12:53