Uchwała Nr V/52/2007
Rady Miasta Knurów
z dnia 07 lutego 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2007 przez powiat Gliwicki.

Na podstawie art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz 1966 z późn zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2007 przez Powiat Gliwicki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz KACHEL

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady miasta Knurów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2007 przez Powiat Gliwicki.

Wymóg uzyskania zgody Rady Miasta Knurów wynika z treści przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które wymagają takiej zgody, przy zawieraniu porozumień z powiatem, gdy zadania te należą do właściwości powiatu i powiat udziela w tym zakresie dotacji.

Dyrektor MZJOś

Zbigniew ŚWIATOWIEC

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie finansowania MOPP w 2007 roku przez Powiat Gliwicki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:25.05.2007 08:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Kachel
Data na dokumencie:07.02.2007
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:28.05.2007 12:57