Informacja dotycząca pomocy materialnej na rok szkolny 2007/2008
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy KnurówPomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne lub zasiłek szkolny) może być przyznana zamieszkałym na terenie gminy Knurów:
 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 4. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty,a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu (netto) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. rodziców lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,
 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka.
U W A G A!
Proszę o zapoznanie się z treścią nowego „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r.
Powyższy Regulamin określa szczegółowo:
 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego (Rozdział II § 4),
 2. formy w jakich udziela się stypendium szkolnego (Rozdział III § 5),
 3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego (Rozdział IV § 6, § 7, § 8)
 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego (Rozdział V § 9).
Regulamin dostępny jest w miejscach, gdzie wydawane są druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz za pośrednictwem Internetu (załącznik do niniejszego dokumentu)

NOWE WNIOSKI NA ROK SZKOLNY 2007/2008

Już od 01 czerwca 2007 r. można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008 dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.
Obowiązujący w roku szkolnym 2007/2008 wzór wniosku będzie można pobrać we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, Zespole Szkół Specjalnych na terenie naszej gminy, w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych, biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów – ul. Ogana 5 (parter), sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub za pośrednictwem Internetu (załącznik do niniejszego dokumentu)

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI
SIĘ O KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHÓD (NETTO) UZYSKANY W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW.

Nowe wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku można składać od dnia 18 czerwca 2007r. w nieprzekraczalnym terminie:
 • do dnia 15 września 2007 r.
 • do dnia 15 października 2007r. w przypadku słuchaczy kolegiów
w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie Aleja Lipowa 12 (pok. 310).

Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie przy Al. Lipowej 12 (pok. 310) lub pod numerem telefonu 032 235-27-04
Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca pomocy materialnej na rok szkolny 2007/2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:05.06.2007 19:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Dusza
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:05.06.2007 19:36