Knurów, 18.06.2007 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

         Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4  ogłasza  przetarg  ofert  nieograniczony  na najem garażu murowanego o pow. 14,31 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie.
 
Wysokość wadium wynosi 100 zł.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej zgodnie z uchwałą Nr X/72/99 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 25.03.1999 r. oraz uchwałą Nr 9/75/2002 Zarządu Miasta Knurów z dnia 13.03.2002 r. wynosi  1,80 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka czynszu  zwiększona jest o 22 % podatek VAT.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać:
-    podatek od nieruchomości, wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w  Knurowie,
-    opłatę zryczałtowaną za dostawę energii elektrycznej lub na podstawie licznika, wg cen  dostawcy plus obowiązujący podatek  VAT,

Szczegóły dotyczące zasad rozliczeń zostaną zapisane w umowie najmu garażu.
 Przetarg jest nieograniczony.

Przetarg odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu Ofert na najem lokali użytkowych zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Knurów.
Każdy z przystępujących do przetargu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią, co potwierdza w odpowiednim miejscu na formularzu oferty własnym podpisem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, przy ul. Floriana 4 (pokój nr 9 - kasa, parter) w dniach: 28 i 29 czerwca 2007 r. w godz. od 8.oo. do 14.oo.
 
Wszelkie zmiany w złożonych na przetarg ofertach lub wycofanie złożonych ofert bez utraty wpłaconego wadium może nastąpić wyłącznie w terminie wyznaczonym dla składania ofert.

Oględzin garażu można dokonywać codziennie w godzinach od 9.oo do 14.oo (klucze do garażu znajdują się w pokoju nr 17 przy ul. Floriana 4).

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 2 lipca 2007 r. o godz. 9.00 w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4 (pokój nr 10, I piętro).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do wpłacenia w kasie Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji wadium w w/w wysokości najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert  do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym (pokój nr 17 – I piętro), gdzie osoby przystępujące do przetargu mogą m.in. zapoznać się z wzorem umowy najmu.

Umowa o najem garażu zostanie zawarta w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia wyników przetargu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn.DYREKTOR MZGLiA
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem garażu murowanego o pow. 14,31 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Łągiewka
Data publikacji:19.06.2007 07:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Hareńczyk
Data na dokumencie:18.06.2007
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:10