SKARBNIK MIASTA KNURÓW

 

KRZYSZTOF GRZELAK

 

 

Tryb powołania:

Skarbnik Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta.

 

Powołany:

Powołany na stanowisko Skarbnika Miasta Uchwałą nr XXVIII/252/2000 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2000 roku.

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Skarbnik Miasta pełni rolę głównego księgowego budżetu Gminy i zarządza środkami publicznymi zapewniając prawidłową realizację budżetu Gminy oraz organizując prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Gminy.

 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu budżetu Gminy, ogłaszanie budżetu Gminy, bieżący nadzór nad jego wykonaniem oraz ogłaszanie sprawozdań z jego wykonania;

2) zapewnienie jawności i przejrzystości budżetu Gminy;

3) ustalanie planu finansowego Urzędu Miasta;

4) opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, jej zmian i sprawozdań oraz informacji z realizacji zdań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;

5) nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;

6) przeprowadzanie inwentaryzacji;

7) dokonywanie kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;

8) nadzór nad prowadzeniem ewidencji księgowej;

9) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i dokonywanie ich analiz;

10) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami budżetowymi oraz zaciąganie pożyczek lub kredytów;

11) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

12) lokowanie wolnych środków pieniężnych;

13) zarządzanie długiem publicznym;

14) organizowanie i nadzorowanie obsługi bankowej Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego;

15) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

16) składanie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji stwierdzającego dokonanie wstępnej kontroli w zakresie:

a) nie zgłaszania zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem,

b) nie zgłaszania zastrzeżeń do kompletności oraz formalno – rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji,

c) potwierdzenia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki;

17) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

18) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;

19) opiniowanie propozycji realizacji zadań mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu Gminy;

20) opracowanie procedur określających tryb zapewniający prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów, sprawozdawczości, finansowej przez komórki organizacyjne Urzędu,jednostki organizacyjne Gminy, zakład budżetowy, instytucję kultury;

21) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta dotyczących prowadzenia rachunkowości;

22) opracowywanie projektów uchwał dotyczących gospodarki finansowej Gminy;

23) zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powierzonego nadzoru;

24) wykonywanie nadzoru Głównego Księgowego;

25) wykonywanie nadzoru w zakresie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Skarbnik nadzoruje i koordynuje pracę:

1) Wydziału Budżetowego i Planowania;

2) Wydziału Finansów;

3) Pełnomocnika ds. Inwentaryzacji.

 

Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy, samorządowy zakład budżetowy, instytucję kultury, objęte budżetem.

 

 

Kontakt:

 

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
pokój 313 (III piętro)

telefon:

(32) 339-23-02

fax:

 

 (32) 235-15-21

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Data publikacji:17.07.2007 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:12.12.2019 11:51