Knurów, 30.07.2007 r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

         Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4  ogłasza przetarg  ofert  nieograniczony  na najem lokalu użytkowego o pow. 62,55 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (III piętro) w Knurowie.
 
Wysokość wadium wynosi 300 zł.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/551/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 20.10.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/486/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 19.05.2005 r. w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych na:
1.    działalność handlową detaliczną, gastronomiczną oraz apteki, banki, lombardy      - 8,10 zł.
2.    działalność handlową hurtową, produkcyjną i usługową oraz inne usługi                - 3,20 zł.
3.    działalność kulturalno-oświatowo-rozrywkową i sportową                                     - 2,10 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka czynszu za lokale użytkowe zwiększona jest o 22 % podatek VAT.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać:
-    podatek od nieruchomości, wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta Knurów,
-    opłaty zryczałtowane za dostawę c. o., wody zimnej i odprowadzenie ścieków, wg cen dostawców plus obowiązujący podatek  VAT,
-    opłatę zryczałtowaną za dostawę energii elektrycznej lub na podstawie licznika, wg cen dostawcy plus obowiązujący podatek  VAT,
-    opłatę za  faktycznie wywiezioną ilość nieczystości stałych  ze śmietnika, w przeliczeniu na pow. użytkową lokalu  użytkowego, wg cen wykonawcy usługi.
 
Szczegóły dotyczące zasad rozliczeń zostaną zapisane w umowie najmu lokalu.

Podstawowa działalność nie może wychodzić poza lokal użytkowy i nie może stwarzać uciążliwości dla pozostałych najemców lokali użytkowych.

Przetarg jest nieograniczony.

Przetarg odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu Ofert na najem lokali użytkowych zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Knurów.

Każdy z przystępujących do przetargu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią, co potwierdza w odpowiednim miejscu na formularzu oferty własnym podpisem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, przy ul. Floriana 4 (pokój nr 9 - kasa, parter) w dniach: 9 i 10 sierpnia 2007 r. w godz. od 8.oo. do 14.oo.

Do oferty należy dołączyć:
1) dokumenty identyfikujące firmę:
    - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
    - aktualny wyciąg z rejestru handlowego
      (wystawione nie  wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty lub
      poświadczone przez wydający je organ), 
2) dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy najmu,  

Powyższe nie dotyczy firm lub osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wszelkie zmiany w złożonych na przetarg ofertach lub wycofanie złożonych ofert bez utraty wpłaconego wadium może nastąpić wyłącznie w terminie wyznaczonym dla składania ofert.

Oględzin lokalu można dokonywać codziennie w godzinach od 9.oo do 14.oo (klucze do lokalu znajdują się w pokoju nr 17 przy ul. Floriana 4).
Ewentualne prace adaptacyjne, związane z przystosowaniem lokalu do własnych potrzeb, Najemca wykona we własnym zakresie na swój koszt.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 13 sierpnia 2007 r. o godz. 9.15 w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4 (pokój nr 10, I piętro).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do wpłacenia w kasie Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji wadium w w/w wysokości najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert  do godz. 14.00.DYREKTOR MZGLiA
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 62,55 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (III piętro) w Knurowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Łągiewka
Data publikacji:31.07.2007 07:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Hareńczyk
Data na dokumencie:30.07.2007
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:09