Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie

Dyrektor Przedszkola

 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta
wymiar etatu – niepełny  0,5


Miejsce wykonywania pracy: Knurów

Główne obowiązki:
1.Sporządzanie dokumentacji z zakresu administracji i księgowości.
2.Sporządzanie dokumentów związanych z rozliczaniem odpłatności dzieci za przedszkole.
3.Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy nauczycieli i pracowników obsługi.
4.Sporządzanie umów z pracownikami i firmami.
5.Obsługa sekretariatu przedszkola.

Wykształcenie: wyższe, policealne lub średnie ekonomiczne

Wymagania konieczne:
1.wykształcenie jak wyżej;
2.znajomość Kodeksu pracy,
3.umiejętność pracy na komputerze, znajomość programu Exel; Word, Qadr, obsługa kserokopiarki i faksu.
4.posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na oferowanym stanowisku,
5.korzystanie w pełni z praw cywilnych i publicznych, nie karanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:
1.Praktyka lub staż na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej;
2.Znajomość zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników samorządowych;
3.Znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
4.Znajomość ustawy o systemie oświaty.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz osobowy kandydata i list motywacyjny.
2.Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie.
3.Kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń potwierdzających staż pracy.
4.Kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub obydwu w nowej wersji dowodu.
5.Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie (przed zawarciem umowy o pracę dostarczenie potwierdzenia z Krajowego Rejestru Karnego).
6.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych.
7.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celach rekrutacyjnych.

 

 

 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „NABÓR 1 2007 r.”
w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 2
w terminie od dnia 27 lipca 2007 r do 11 sierpnia 2007 r
lub przesyłką pocztową na adres:
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy; ul. Lotników 3;  44 – 196 Knurów


Oferta musi być dostarczona do dnia 11 sierpnia 2007 r.

Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i można go również otrzymać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 2.

Lista kandydatów zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania  kandydatów, którzy spełnią wymagania  formalne określone w ogłoszeniu zostanie upowszechniona w BIP po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest dyrektor przedszkola Lidia Książek nr tel. 32 2352772.
Dokumenty nie odebrane do 3 miesięcy od upłynięcia terminu składania dokumentów oraz nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.


Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 im Jana Brzechwy 

Lidia Książek

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta (27.07.2007r.)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:31.07.2007 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.07.2007
Informację aktualizował:Małgorzata Czapla
Data aktualizacji:19.09.2019 10:11