OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 
Knurów, dnia . 16.04.2007 r.

 
Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
 

CZĘŚĆ A
                                              

Ja, niżej podpisany(a),...... Mieczysław Kobylec ........................
                       (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ........13.07.1947 r................w ............. Marchocicach.............

URZĄD MIEJSKI - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji .......... ......................................................dyrektor..................................................................
                            (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i 214, poz. 1806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ................. 50.000 PLN ................

-   środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .........2.500 EUR,   3.000 USD

-  papiery wartościowe: na kwotę: .......... nie dotyczy ...........

II.

1. Dom o powierzchni: ....230,00....... m2, o wartości: ..brak wyceny – ok. 300 tys., tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy.

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka o powierzchni  8155 m2

o wartości: brak wyceny – ok. 150 tys.

tytuł prawny: współwłasność 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych  – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

...............................nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:

.................................................. nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych  – należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
-         osobiście nie dotyczy

-         wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........

nie dotyczy

2.      Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

-         osobiście nie dotyczy

-         wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy...

2.  W spółdzielniach: nie dotyczy

 
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy 
 

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

 
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

3.  W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:     nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z  tytułu  zatrudnienia  lub  innej  działalności  zarobkowej  lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

................................. 82.198,35 – praca w MZGLiA ......................
.................................. 1.470,00 – umowa zlecenie ......................
..................................... 199,98 – umowa najmu .........................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
....................... motocykl "Suzuki" - 2003 r.  .....................
 

X.

Zobowiązania   pieniężne  o  wartości  powyżej  10 000  złotych,  w tym  zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy

CZĘŚĆ B

 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ......

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
 1.  ...........................................................................................
 2.  ...........................................................................................
 3.  ...........................................................................................
 4.  ...........................................................................................

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 
Knurów, dnia 16.04.2007 r.                                                              DYREKTOR MZGLiA
Mieczysław Kobylec

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie majątkowe za rok 2006 Dyrektora MZGLiA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Łągiewka
Data publikacji:12.10.2007 08:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:dyrektor MZGLiA
Data na dokumencie:16.04.2007
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:30.07.2010 09:23