Dot. usług opiekuńczych na rok 2008

I N F O R M A C J A

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie to dotyczy  wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, zgodnie z ilością godzin i zakresem rzeczowym ustalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenie w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

Oferta winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r., Nr 44 poz. 427).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Knurowie informuje, że wysokość dotacji na realizację zadania z pomocy społecznej - usługi  opiekuńcze - na rok 2008 r. wynosi 150.000,00 zł, natomiast w roku 2007 r. na na dzień przedłożenia niniejszej informacji tj. 24.10.2007 r. koszt realizacji w/w zadania wyniósł  81.570,75 zł. W roku 2006 koszt realizacji zadania wyniósł 126.350,00 zł.

Termin realizacji zadania:
- rozpoczęcie: 01.01.2008 r.,
- zakończenie: 31.12.2008 r.

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania wraz z projektem umowy są do wglądu w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, przy ul. Ks. Koziełka 2.


Uprawnieni do kontaktu z podmiotami są:.
• Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń - mgr Jolanta Bęben 
   tel. (32) 33-55-550
• Starszy Pracownik Socjalny – Barbara Jachimowska
   tel. (032) 33-55-009

Termin składania ofert: do 26.11.2007 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2 do godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert: 26.11.2007 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2.  

Kryteria wyboru ofert:
• cena/koszt usług
• dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu i przygotowanie fachowe podmiotu ubiegającego się o realizację zadania

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dot. usług opiekuńczych na rok 2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Joanna Kachel
Data na dokumencie:24.10.2007
Data publikacji:24.10.2007 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż