Naczelnik Wydziału: Aleksandra Polywka
Tel: (0 prefiks 32) 339 22 85

Adres: 44-190 Knurów
Ul. dr. Floriana Ogana 5
parter, pokój nr  12
e-mail
: fn@knurow.pl


Z-ca Naczelnika: Irena Dusza-Kuczmarska
Tel: (0 prefiks 32) 339 22 86
Adres: 44-190 Knurów
Ul. dr. Floriana Ogana 5
parter, pokój nr 9
e-mail: fn@knurow.pl

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych: pokój nr 9, parter
Telefon: (32) 339 22 88,

Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych: pokój nr 9 i nr 12, parter
Telefon: (32) 339 22 86

Księgowość podatku od nieruchomości osób prawnych: pokój nr 9, parter
Telefon: (32) 339 22 86, (32) 339 22 90

Podatek od środków transportowych - wymiar i księgowość: pokój nr  9, parter
Telefon: (32) 441 97 17

Wymiar podatku rolnego i podatku leśnego: pokój nr  9, parter
Telefon: (32)  441 97 17

Opłata od posiadania psów: pokój nr  9, parter
Telefon: (32) 339 22 86

Księgowość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: pokój nr 9, parter
Telefon: (32) 339 22 90, (32) 441 97 17

Informacje:
Wydział Finansów Miasta Knurów podlega Skarbnikowi Miasta Knurów.


ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU FINANSÓW:

Do zakresu działania Wydziału Finansów należy w szczególności:

 1. Wymiar i ewidencja wpłat podatków:

 • od nieruchomości osób prawnych i fizycznych,

 • rolnego osób prawnych i fizycznych,

 • leśnego osób prawnych i fizycznych,

 • od środków transportowych osób prawnych i fizycznych,

 1. Analiza złożonych deklaracji osób prawnych i informacji osób fizycznych dotyczących podatków:

 • od nieruchomości,

 • rolnego i leśnego,

 • od środków transportowych.

 1. Przeprowadzanie kontroli i oględzin w terenie w zakresie porównania danych faktycznych z danymi wykazywanymi przez podatników w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych.

 2. Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zabezpieczenia należności podatkowych, w tym:

 • wydawanie decyzji o zabezpieczeniu,

 • przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej kaucyjnej i zastawu skarbowego.Przypis i ewidencja wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych.
      5. przypis i ewidencja wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych;

      6. P
rzypis i ewidencja wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów.
    
     7. Windykacja zaległości podatkowych tj. przeprowadzanie postępowań podatkowych w 
         zakresie określenia i ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych, wystawianie
         upomnień i tytułów wykonawczych z podatków:
 • od nieruchomości osób prawnych i fizycznych,

 • rolnego i leśnego osób prawnych i fizycznych,

 • od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

      8. Windykacja należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych oraz
       opłaty od  posiadania psów (tj. przeprowadzanie postępowań podatkowych w zakresie
       określenia wysokości opłaty, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).

    9. P
rowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową w zakresie:
 • ewidencji wpłat opłaty skarbowej,

 • przygotowywania projektów decyzji w sprawie zwrotu nienależnie wpłaconej opłaty skarbowej.

   10. Przeprowadzanie postępowań podatkowych i opiniowanie wniosków w sprawie ulg w
         spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków: od nieruchomości, od środków
         transportowych, rolnego i leśnego w zakresie:
 • umorzeń zaległości podatkowych,

 • odroczeń terminów płatności podatku,

 • odroczeń terminów płatności zaległości podatkowych,

 • rozłożenia na raty zobowiązań i zaległości podatkowych,

oraz przygotowywanie projektów decyzji Prezydenta Miasta Knurów w tym zakresie.

 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i podatkowych w zakresie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz przygotowywanie projektów postanowień Prezydenta Miasta Knurów w w/w zakresie, dotyczących:

 • umorzeń zaległości podatkowych,

 • odroczeń terminów płatności podatku,

 • odroczeń terminów płatności zaległości podatkowych,

 • rozłożenia na raty zobowiązań i zaległości podatkowych.

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów na dany rok podatkowy.

 1. Planowanie dochodów podatkowych na dany rok budżetowy.

 2. Wydawanie podatnikom oraz organom upoważnionym zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych, o figurowaniu w ewidencji podatników, w sprawach dotyczących podatku rolnego, o pomocy de minimis oraz w pozostałych sprawach dotyczących podatków lokalnych.

 3. Prowadzenie postępowań związanych z dokumentowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 4. Prowadzenie księgowości podatkowej Urzędu w zakresie podatków i opłat lokalnych.

 5. Sporządzanie kwartalnych bilansów z prowadzonych podatków – przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej.

 6. Sporządzanie cząstkowych sprawozdań z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z realizacji uchwał podatkowych.

 7. Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, podatników będących przedsiębiorcami, w zakresie zgodności załączonych do wniosku dokumentów z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.).

 8. Występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Komisji Europejskiej o wydanie opinii o zgodności projektów pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych, stosownie do przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 9. Sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 10. Przekazywanie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informacji o udzielonej przedsiębiorcom przez Prezydenta Miasta pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

 11. Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań i informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 12. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 13. Obsługa kasowa Gminy.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Finansów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Data publikacji:29.04.2004 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Polywka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:10.09.2013 12:10