Ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e udostępnianiu podlega informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Pracownicy Urzędu Miasta Knurów oraz jednostki organizacyjne Gminy Knurów przyjmują sprawy do załatwiania w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257).

Pracownicy Urzędu Miasta Knurów są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Knurów, Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego i Dyrektor instytucji kultury oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i interwencji mieszkańców.

Wydział Organizacyjny i Kadr prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków i interwencji indywidualnych zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta.

Pracownicy Urzędu Miasta Knurów obsługujący interesantów zobowiązani są do udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów, rozstrzygnięć sprawy, w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia, informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku zaistnienia takiej możliwości, informowanie o przysługujących środkach.

Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej
lub telegraficznej a także pocztą elektroniczną.   

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastapić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do obowiązków Kierowników komórek organizacyjnych, Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego i Dyrektora instytucji kultury załatwiających skargi, wnioski i interwencje należy:

  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za załatwienie otrzymanej skargi, wniosku, interwencji,
    czuwanie nad prawidłowym i terminowym załatwieniem,

  • przekazanie do zarejestrowania skargi lub wniosku w centralnym rejestrze skarg i wniosków,

  • udzielenie merytorycznej odpowiedzi na skargę (wniosek) nie później niż w ciągu miesiąca od daty jej wpływu chyba, że obowiązujące w tym zakresie przepisy ustalają termin krótszy (7 lub 14 dni),

  • przekazanie do Wydziału Organizacyjnego i Kadr kopii udzielonej odpowiedzi po ostatecznym załatwieniu sprawy,

  • bieżące, pisemne informowanie Wydziału Organizacyjnego i Kadr o toku załatwiania skargi lub wniosku,

  • na polecenie Prezydenta  Miasta dokonywanie określonych analiz sposobu załatwiania skarg, wniosków i interwencji.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych lub Centrum Kultury, komórką wiodącą i odpowiedzialną za terminowe załatwienie skargi lub wniosku oraz za przygotowanie odpowiedzi jest komórka, która została wskazana jako pierwsza w dekretacji. pozostałe komórki współpracują w załątwieniu skargi lub wniosku i odpowiadają za jego stronę merytoryczną. Wyjątek stanowią skargi i wnioski, które dotyczą różnego zakresu działania, wówczas każda komórka organizacyjna Urzędu Miasta, jednostka organizacyjna lub Centrum Kultury, załatwia sprawę według właściwości przygotowując odpowiedź we własnym zakresie.

Właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne i Centrum Kultury opracowują odpowiedź na skargę lub wniosek, którą w określonym terminie dostarczają do Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

Wydział Organizacyjny i Kadr kontroluje terminowość i prawidłowość załatwiania skarg, wniosków i interwencji.

Skargi i wnioski na działalność Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada Miasta, rejestrowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczynę i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stan, kolejność przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Data publikacji:22.02.2008 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:07.07.2017 10:21