Zarządzenie nr 0161/3/2008

Dyrektora MZGLiA

z dnia 13.03.2008r.w sprawie: przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz  powołania  Komisji do jego przeprowadzenia.


Na podstawie  § 7, § 15, § 16 Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/268/97 Rady Miejskiej w Knurowie  z dnia 20.03.1997r, ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.  zm.),

zarządzam , co następuje:

§ 1

W oparciu  o  obowiązującą w MZGLiA w Knurowie procedurę naboru  na wolne stanowiska urzędnicze, powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego, w składzie:

  1. Kierownik Działu TA   - Artur Lisowski
  2. Inspektor Nadzoru Budowlanego – Kornelia Szołtysek-Hadik
  3. Specjalista ds. Organizacyjnych, Kadr i Płac – Anna Gorzkowska

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Specjaliście ds. Organizacyjnych, Kadr i Płac.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR MZGLIA

Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie w spr. : przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz powołania Komisji do jego przeprowadzenia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:19.03.2008 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 10:26