Informacja o podatku od środków transportowych.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Telefony kontaktowe - wymiar i księgowość podatku od osób fizycznych i prawnych:
Wydział Finansów, pokój nr 9, parter, tel.: 441-97-17

 1. Za jakie pojazdy płacimy podatek.
  Od 2008r. opodatkowaniu podatkiem podlegają:
  • Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
  • Autobusy.

   Uwaga!!!
   Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
    
 2. Podatnicy podatku.
  Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
   
 3. Obowiązki podatników.
  Podatnicy są zobowiązani:
  • składać, w terminie do dnia 15 lutego danego roku, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
    
 4. Zasady płatności podatku.
  • Podatek jest płatny bez wezwania. Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego;
  • Ustawowe terminy płatności:
   I rata do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego
   II rata do dnia 15 września każdego roku podatkowego;
  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok jest płatny w dwóch równych ratach w terminie:
   I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
   II rata - do dnia 15 września roku podatkowego,
  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
    
 1. Gdzie można wpłacić podatek:
  W kasie Urzędu Miasta Knurów czynnej w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.45 - 15.30, w środy w godz. 7.45 - 17.30, w piątki w godz. 7.45-13.30 lub na  rachunek budżetu Gminy Knurów:              
                          nr konta: 07 1560 1081 2121 0517 3581 0019

  Uwaga!!!
  Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz, za jaki pojazd płacisz (podaj numer rejestracyjny), dokładnie oznacz okres na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.
 2. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
  • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
  • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
  • Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestracyjnego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
  • Natomiast obowiązek podatkowy powstaje również, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
  • Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydawana na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu (art.78 ust.4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym).
  • Podatnik, aby otrzymać decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu powinien złożyć wniosek o właściwego starosty, uiścić opłatę oraz złożyć w depozycie u tegoż starosty dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne pojazdu. Ponadto właściciel  jest obowiązany zapewnić postój takiego pojazdu poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.
  • Przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu, po czasowym wycofaniu, organ rejestrujący zwróci dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne, po uprzednim przedstawieniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynie termin następnego badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym.
 3. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późn.zm.),
  • Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy,
  • Rozporządzenie Ministra Finasów z dnia 19 listopad 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r., poz.2025),
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1414 z późn. zm.).
    
 4. Dodatkowe informacje:
  • Do dnia 31 grudnia 2001 r. podstawą opodatkowania podatkiem od środków transportowych była dopuszczalna ładowność pojazdu. Obecnie podstawę opodatkowania stanowi dopuszczalna masa całkowita. Zgodnie z art.2 pkt.54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst (tekst jednolity Dz. U. z 2012,  poz.1137 z późn. zm.);
  • Dopuszczalna masa całkowita - to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.
  • Masa własna - to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego.
  • Dopuszczalna ładowność - to największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu.
  • Dane dotyczące w/w parametrów technicznych pojazdów - mogą wynikać m.in. z następujących dokumentów:
   -dowodu rejestracyjnego pojazdu,
   -karty pojazdu,
   -wyciągu ze świadectwa homologacji,
   -zaświadczenia z badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną  Stację Kontroli Pojazdów.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o podatku od środków transportowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2004 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.01.2016 12:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:53 Usunięto załącznik DT-1(2) Deklaracja na podatek od
środków transportowych - wersja interaktywna - do
31.12.2007 r.

(Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:53 Usunięto załącznik DT-1/A(2) Załącznik do deklaracji
DT-1 - wersja interaktywna - do 31.12.2007 r.

(Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:53 Usunięto załącznik DT-1(3) Deklaracja na podatek od
środków transportowych - wersja interaktywna - ważna od
14.02.2007r. do 31.12.2007 r.

(Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:53 Usunięto załącznik DT-1/A(3) Załącznik do deklaracji
DT-1 - wersja interaktywna - ważna od 14.02.2007 do
31.12.2007 r.

(Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:53 Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji na
podatek od środków transportowych - wersja interaktywna -
ważna od 1.01.2008r.

(Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:53 Usunięto załącznik DT-1 Deklaracja na podatek od
środków transportowych - wersja interaktywna - ważna od
1.01.2008r.

(Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:53 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania deklaracji na
podatek od środków transportowych

(Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:53 Usunięto załącznik KI-Fn-02-1 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób
prawnych i fizycznych

(Aleksandra Polywka)
14.01.2016 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
21.04.2010 11:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:48 Dodano załącznik "KI-Fn-02-1 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób
prawnych i fizycznych"

(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:45 Usunięto załącznik KI-Fn-02-1 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób
prawnych i fizycznych

(Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:39 Dodano załącznik "KI-Fn-02-1 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób
prawnych i fizycznych"

(Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:39 Usunięto załącznik KI-Fn-02-1 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób
prawnych i fizycznych- ważna od 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:20 Dodano załącznik "KI-Fn-02-1 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób
prawnych i fizycznych- ważna od 5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:19 Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-Fn-02-1
Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych
osób prawnych i fizycznych - ważna od 2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:03 Dodano załącznik "Karta informacyjna KI-Fn-02-1 Deklaracja
w sprawie podatku od środków transportowych osób prawnych
i fizycznych - ważna od 2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
20.06.2008 15:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.06.2008 15:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.06.2008 14:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:37 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania deklaracji na
podatek od środków transportowych"

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:37 Dodano załącznik "DT-1/A Załącznik do deklaracji na
podatek od środków transportowych - wersja interaktywna -
ważna od 1.01.2008r."

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:37 Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od środków
transportowych - wersja interaktywna - ważna od
1.01.2008r."

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:34 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1(3) Deklaracja na
podatek od środków transportowych - wersja interaktywna -
ważna do 31.12.2007 r." na "DT-1(3) Deklaracja na podatek
od środków transportowych - wersja interaktywna - ważna
od 14.02.2007r. do 31.12.2007 r."

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:34 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1/A(3) Załącznik do
deklaracji DT-1 - wersja interaktywna - ważna do 31.12.2007
r." na "DT-1/A(3) Załącznik do deklaracji DT-1 - wersja
interaktywna - ważna od 14.02.2007 do 31.12.2007 r."

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:23 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1(3) Deklaracja na
podatek od środków transportowych - wersja interaktywna -
od 14.02.2007 r." na "DT-1(3) Deklaracja na podatek od
środków transportowych - wersja interaktywna - ważna do
31.12.2007 r."

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:22 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1/A(3) Załącznik do
deklaracji DT-1 - wersja interaktywna - od 14.02.2007 r." na
"DT-1/A(3) Załącznik do deklaracji DT-1 - wersja
interaktywna - ważna do 31.12.2007 r."

(Aleksandra Polywka)
17.04.2007 09:48 Edycja dokumentu (Katarzyna-brak upraw Krzakala)
01.03.2007 09:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
01.03.2007 09:55 Dodano załącznik "DT-1/A(3) Załącznik do deklaracji DT-1
- wersja interaktywna - od 14.02.2007 r."

(Aleksandra Polywka)
01.03.2007 09:55 Dodano załącznik "DT-1(3) Deklaracja na podatek od
środków transportowych - wersja interaktywna - od
14.02.2007 r."

(Aleksandra Polywka)
01.03.2007 09:55 Dodano załącznik "DT-1/A(2) Załącznik do deklaracji DT-1
- wersja interaktywna - do 31.12.2007 r."

(Aleksandra Polywka)
01.03.2007 09:54 Dodano załącznik "DT-1(2) Deklaracja na podatek od
środków transportowych - wersja interaktywna - do
31.12.2007 r."

(Aleksandra Polywka)
01.03.2007 09:48 Usunięto załącznik "Załącznik do deklaracji DT-1"
(Aleksandra Polywka)
01.03.2007 09:45 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1"

(Aleksandra Polywka)
02.08.2006 14:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
20.04.2006 08:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.12.2004 11:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.12.2004 11:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.12.2004 10:50Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1"
(Aleksandra Polywka)
29.12.2004 10:49Usunięto załącznik "Załącznik do deklaracji DT-1"
(Aleksandra Polywka)
29.12.2004 10:49Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji DT-1"
(Aleksandra Polywka)
29.12.2004 10:49Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1"
(Aleksandra Polywka)
29.12.2004 10:48Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji DT-1"
(Aleksandra Polywka)
29.12.2004 10:48Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych DT-1"
(Aleksandra Polywka)
28.04.2004 09:52 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)