UCHWAŁA Nr IX/136/2003
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 maja 2003 r.

 

w sprawie : Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz wniosku Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów

u c h w a l a :

§ 1

Ustalić Statut Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie w brzmieniu stanowiącym Załącznik do nin. Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/389/2001 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych
w Knurowie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

dr n. med. Tomasz REGINEK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Knurów (wersja nieaktualna)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:20.04.2004 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:22.05.2003
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:24.06.2010 14:34