GMINA KNURÓW - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

44-193 Knurów, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, woj. śląskie, pow. gliwicki

tel. (032) 330 48 10, faks (032) 330 48 12

ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż autobusu turystycznego SOLARIS VACANZA, rocznik 2002, nr rej. SGL 21AL o liczbie miejsc siedzących 49+1+1

Wartość szacunkowa autobusu została określona na podstawie opinii rzeczoznawcy na kwotę netto 283.200.00 zł + 22% VAT = brutto 345.504,00 zł (słownie:trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset cztery złote). Powyższa kwota nie jest ceną wywoławczą.

Autobus można oglądać w godzinach 9:00 - 14:00 po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych ze sprzedającym.

Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2008 r. o godzinie 13:30. Komisyjne otwarcie i publiczne odczytanie ofert nastąpi 7 sierpnia 2008 r. o godzinie 14:00 w siedzibie MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej - Hala Sportowa.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Sprzedający ustala jako kryterium oceny ofert cenę. Jako ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę z najwyższą ceną. Przetarg zostanie zakończony podpisaniem umowy, jeżeli sprzedający uzna najkorzystniejszą ofertę i pisemnie powiadomi wszystkich oferentów o wyborze oferty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę/y umocowaną/e do reprezentowania oferenta.

Opłaty od czynności cywilnoprawnych wynikających z zawarcia umowy ponosi kupujący.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do:

1. Podjęcia negocjacji z dowolną ilością oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, w przypadku, gdy:

1) zostaną złożone oferty równorzędne lub,

2) sprzedawca uzna, że strony mogą dojść do porozumienia, co do wszystkich postanowień umowy w celu jej zawarcia.

2. Odwołania przetargu lub unieważnienia wyniku przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowy regulamin przetargu, warunki przetargu i informacje na temat zbywanego autobusu można uzyskać w siedzibie właściciela lub telefonicznie, tel. nr 032/330-48-10. Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik Obiektów MOSiR Knurów – Waldemar Kośmider, tel. (032) 332 63 60, e-mail: w.kosmider@mosir.knurow.com.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Trzeci przetarg na sprzedaż autobusu marki Solaris Vacanza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Wrońska
Data publikacji:29.07.2008 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:29.07.2008
Informację aktualizował:Małgorzata Wrońska
Data aktualizacji:08.08.2008 17:16