GMINA KNURÓW - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

44-193 Knurów, ul. Sztygarska-Hala Sportowa, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. (032) 330 48 10,

fax (032) 330 48 12, www.mosir.knurow.com.pl

o g ł a s z a czwarty przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż autobusu turystycznego SOLARIS VACANZA, rocznik 2002, nr rejestracyjny SGL21AL o liczbie miejsc siedzących 49+1+1. Przetarg jest zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Regulamin przeprowadzenia przetargu na zbycie autobusu marki SOLARIS VACANZA, który stanowi własność Gminy Knurów.

Wartość szacunkowa autobusu została określona na podstawie opinii opracowanej przez Biuro Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PROMOBIL z siedzibą w Katowicach przy ul. Kopernika 12 Nr: 0761/08 z dnia 14 maja 2008 r. na kwotę netto 283.200,00- (słownie: netto dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) + 22% VAT tj. 62.304,00- = brutto 345.504,00- złotych (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset cztery złote). Kwota powyższa nie jest ceną wywoławczą.

Autobus można oglądać w godzinach 900÷1400 po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych ze sprzedającym.

Pisemne oferty w zaklejonym i nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) z opisem - Nadawca: pełna nazwa i dokładny adres Oferenta (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego, nr tel. i nr faksu – dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci; Adresat: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sztygarska – Hala Sportowa, 44-193 Knurów; „Oferta na kupno autobusu SOLARIS VACANZA” należy składać w siedzibie MOSiR Knurów, ul. Sztygarska-Hala Sportowa, pokój 206 – Sekretariat (2 piętro) w godzinach 730÷1500.

Termin składania ofert upływa 13 sierpnia 2008 roku o godzinie 1330.

Komisyjne otwarcie i publiczne odczytanie ofert nastąpi 13 sierpnia 2008 roku o godz. 1400 w siedzibie MOSiR Knurów przy ul. Sztygarska-Hala Sportowa, pok. 209 (2 piętro).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od otwarcia ofert. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby prawne.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z „Regulaminem przeprowadzenia czwartego nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie autobusu marki SOLARIS VACANZA”.

Pisemna oferta (złożona na lub według formularza MOSiR Knurów) powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę, firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że przed podpisaniem umowy oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo kserokopię odpisu lub zaświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez oferenta,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, danymi technicznymi autobusu, projektem umowy sprzedaży autobusu, stanem technicznym autobusu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- termin związania ofertą,

- oferowaną cenę (netto i brutto).

Sprzedający ustala jako kryterium oceny ofert cenę. Jako ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę z najwyższą ceną. Przetarg zostanie zakończony podpisaniem umowy, jeżeli sprzedający uzna najkorzystniejszą ofertę (pisemną lub po negocjacjach) i pisemnie powiadomi wszystkich oferentów o wyborze oferty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę/y umocowaną/e do reprezentowania oferenta.

Opłaty od czynności cywilnoprawnych wynikających z zawarcia umowy ponosi kupujący.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do:

1. Podjęcia negocjacji z dowolną ilością oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, w przypadku, gdy:

1) zostaną złożone oferty równorzędne lub,

2) sprzedawca uzna, że strony mogą dojść do porozumienia, co do wszystkich postanowień umowy w celu jej zawarcia.

2. Odwołania przetargu lub unieważnienia wyniku przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowy regulamin przetargu, warunki przetargu i informacje na temat zbywanego autobusu można uzyskać w siedzibie właściciela lub telefonicznie, tel. nr 032/330-48-10. Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik Obiektów MOSiR Knurów – Waldemar Kośmider, tel. (032) 332 63 60, e-mail: w.kosmider@mosir.knurow.com.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czwarty przetarg na sprzedaż autobusu marki Solaris Vacanza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Wrońska
Data publikacji:08.08.2008 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:08.08.2008
Informację aktualizował:Małgorzata Wrońska
Data aktualizacji:08.08.2008 15:24