Uchwała Nr XV/245/2003
Rady Miasta Knurów
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych na rok 2004 na terenie Miasta Knurów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.), art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zmian.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów z dnia 24 października 2003 r. Nr 15, poz.83) oraz art.4 ust.1, art.5, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. Nr 62, poz.718 z późn. zm.)

Rada Miasta Knurów
uchwala:

                                                                     § 1

Określić następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej - z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

  a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

  612,00 zł.

  b. powyżej 5,5 tony do 6,5 tony włącznie

  816,00 zł.

  c. powyżej 6,5 tony do 9 ton włącznie

  1 020,00 zł.

  d. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

  1 224,00 zł.

  e. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 21 ton

  1 428,00 zł.

  f. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 29  ton

  1 632,00 zł.

  g. równej lub wyższej niż 29 ton

  2 172.00 zł.


                                                                 
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej - z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:

  -równej lub wyższej niż 29 ton 

          2 452,80 zł.

                                                                
 3. od ciągników siodłowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  -od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

  1 020,00 zł.

 4. od ciągników balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  -od 3,5 tony i poniżej 12 ton

   1 428,00 zł.

 5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

   Dopuszczalna masa całkowita w tonach

  Stawka podatku w zł 

   równa lub wyższa

  ponizej 

   Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

   

   2 osie

  12

  31 

  1800,00

  1 800,00

  31

   

  1830,00

  1 937,76

   

   3 osie

  12

  36

  1 830,48

  1 830,48

  36

  40

  1 944,00

  2 256,00

  40

   

  2 256,00

  2 548,65


 6. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

  a. od 7 ton i poniżej 12 ton 

   372,00 zł.


   b. równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:

  Dopuszczalna masa całkowita w tanach
  Stawki podatku w zł.
  równa lub wyższa
  poniżej
  osie jezdne
  1 oś
  12
  18
  492,00
  18
  25
  594,00
  25
   
  696,00
  2 osie
  12
  28
  744,00
  28
  33
  852,00
  33
  38
  1 296,00
  38
   
  1 704,00
  3 osie
  12
  38
  1 140,00
  38
   
  1 281,00

  -z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego.

 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

  a. do poniżej 15 miejsc

   516,00 zł.

  b. od 15 miejsc do poniżej 30 miejsc

  816,00 zł.

  c. równej lub wyższej niż 30 miejsc

   1 632,00 zł.

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania, opieki społecznej - nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/240/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 na terenie Miasta Knurów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

§ 6

Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n.med. Tomasz REGINEK

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała RM w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 na terenie Miasta Knurów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Data publikacji:29.04.2004 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Polywka
Data na dokumencie:30.12.2003
Informację aktualizował:Aleksandra Polywka
Data aktualizacji:23.03.2010 11:53