Nazwa:

Zezwolenie dotyczące lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej

z potrzebami zarządzania drogami   (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia).

 

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym

Art. 104 KPA Ustawy z dnia 14.06.1960r.

Art. 19 ust. 2, pkt. 4 art. 39 ust. 3, w związku z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.

o drogach publicznych

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej

z potrzebami zarządzania drogami zraz z załącznikami:

- Plan sytuacyjny z zaznaczoną i z wymiarowaną trasą urządzeń objętych wnioskiem oraz

  granicami działek – 2 egz.

- Wypis z ewidencji gruntów (z podaniem użytku) dla działek objętych wnioskiem.

Opłaty:

- Opłata za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wpisu lub kopii

w wysokości – 17,00zł

 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu

wydającego decyzje w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Etapy – czynności procedury:

Etap I

Złożenie wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia (decyzji) w Biurze Podawczym

U.M Knurów przy ul. Ogana 5.

 

Etap II

Odbiór decyzji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska po

wzniesieniu opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

lub prokury lub jego odpisu, wpisu lub kopii.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:08.09.2008 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Magdalena Szczygieł
Data aktualizacji:30.07.2018 14:24