Nazwa:

Zezwolenie zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

 

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym

Art. 104 KPA Ustawy z dnia 14.06.1960r

Art. 19 ust.2, pkt. 4 art 39 ust. 3, w związku z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.

o drogach publicznych

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami wraz z załącznikami:

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:1500, z zaznaczeniem granic i podaniem  wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego,jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego.

  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robotach właściwemu organowi administracji architekoniczno- budowlanej.

  • Kopię decyzji z dnia ......................... nr ....................................... zezwalającej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

  • Szczegółowy harmonogram robót.

  • Uzgodnienia dokumentacjo-do wglądu.

 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu

wydającego decyzje w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Etapy – czynności procedury:

Etap I

Złożenie wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia (decyzji) w Biurze Podawczym U.M

Knurów przy ul. Ogana 5.

 

Etap II

Odbiór decyzji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

przy ul. Ogana 5, pok. 215.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:08.09.2008 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:24.08.2017 10:24