Ogłoszenie: Dostawa i montaż wanny do hydromasażu w Pływalni Krytej MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej - Hala Sportowa
Numer ogłoszenia: 300921 - 2008; data zamieszczenia: 05.11.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, faks 032 3304812.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.knurow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wanny do hydromasażu w Pływalni Krytej MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej - Hala Sportowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)dostawę wanny do hydromasażu na miejsce instalacji - Pływalnia Kryta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Sztygarskiej - Hala Sportowa,

2)montaż i podłączenie wanny do instalacji basenowej (zasilającej i spływowej), elektrycznej (razem ze sterowaniem) oraz cieplnej,

3)uruchomienie wanny i przeszkolenie obsługi. 


2.Będąca przedmiotem dostawy, wanna do hydromasażu, o której mowa w pkt. 1.1. SIWZ winna posiadać następujące funkcjonalności: - wanna musi być wykonana z akrylu sanitarnego (zalecany kolor biały, błękitny - dostosowany do kolorystyki pływalni krytej) w wersji do użytku publicznego z rynną przelewową, - regulowane podpory (nóżki) z możliwością regulacji wysokości, jak również umożliwiające prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie wanny, - ponieważ wanna będzie podłączona do istniejącej instalacji basenowej, powinna posiadać możliwość dozowania i regulacji chloru oraz dogrzewania wody (obiekt MOSiR Knurów jest zasilany całorocznym stałym parametrem o temperaturze zasilania i powrotu 125/70ºC, - wanna musi posiadać dwa systemy masażu: wodny i powietrzny z regulacją natężenia masażu wodnego przez napowietrzanie, - sterowanie wanny powinno być automatyczne, zlokalizowane w zapleczu technicznym pływalni krytej. 


3.W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego, określonym w pkt 3 wykonawca winien przedstawić opis, z którego wynikać będzie, że oferowana wanna do hydromasażu posiada w/w funkcjonalności. 


4.Podstawowe parametry techniczne, które winna spełniać oferowana wanna do hydromasażu:

1) Wymiar zewnętrzny (maksymalny) - od 2300 mm do 2500 mm

2) Wysokość całkowita wanny (maksymalna) - od 1000 mm do 1100 mm

3) Pojemność wanny - od 1000 l do 1700 l

4) Ilość osób kąpiących się - 5 ÷ 6

5) Dmuchawa do masażu powietrznego - od 1,3 kW do 1,5 kW, 400V

6) Pompa do hydromasażu - od 2,0 kW do 2,2 kW, 400V do wody basenowej

7) Oświetlenie podwodne - 12 V

8) System masażu - wodny i powietrzny, składający się z min. 6 dysz wodno-powietrznych

9) Regulatory powietrza - minimum 2.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.12.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 35.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.500 zł


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki, które powinni spełniać wykonawcy:
    1. wykonawca winien spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 pzp oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp. 2. wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 3. wykonawca winien wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie i montażu wanny do hydromasażu o wartości brutto minimum 70.000 zł każde, 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien załączyć do oferty: 1. oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 pzp 2. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja
istotnych warunków zamówienia:
www.mosir.knurow.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Na wniosek wykonawcy w MOSiR Knurów ul. Sztygarska - Hala Sportowa, Sekretariat, w godz. 8.00 - 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym po uiszczeniu opłaty na konto Zamawiającego - 4,00 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2008 godzina 10:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami są: Kierownik Obiektów MOSiR Knurów - Waldemar Kośmider,
tel. (032) 332 63 60.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wanny do hydromasażu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Wrońska
Data publikacji:05.11.2008 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Wrońska
Data aktualizacji:05.11.2008 14:19