Spis kart informacyjnych Formularz B - karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień

  • wskazań lokalizacyjnych


Nr kar-ty

znak     sprawy

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

1

UA-76242-9/2008

Postanowienie o odstą- pieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzię cia pn. "Budowa wytwórni mas mineralno -bitumicznych Ammann SIM Speedy Batch SB210 na potrzeby budowy autostrady płatnej A-1 na odcinku : od  węzła "Sośnica" w Gliwicach ( bez węzła) - do węzła "Bełk" w Czerwionce- Leszczy- nach ( z węzłem) od km 519+374-534+785"
J&P AVAX S.A Oddział w Polsce
00-613 Warszawa, ul.Chałubińskiego 8

2


Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku robinia biała – akacja na działce nr 1619/138 w Knurowie.

 osoba fizyczna

3

GKRiOŚ-II-7635-1/09

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku klon jawor, na działce nr 924 w Knurowie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

4


Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku modrzew oraz 5 m2 krzewów z gat. lilak na działce nr 1911/92 w Knurowie.

osoba fizyczna

5

UA-76242-2/09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie VI KWK "Szczygłowice" wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej  
Kompania Węglowa 
S.A. Oddział
KWK "Szczygłowice"
44-193Knurów
ul.Górnicza 1

6

GKRiOŚ-II-7635-5/09

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku klon pospolity i lipa drobnolistna, na działce nr 2982 S w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

7

UA.76242-1/09

Postanowienie o odstą- pienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo- wisko przedsięwzięcia: "budowa kanalizacji sanitarnej metodą przewiertupod nasypem kolejowym na odcinku od oczyszczalni ścieków przy ul.Górniczej w Knurowie do rejonu studienki nr S76 na działce nr 927/76"


pełnomocnik: Jan Kostorz Przedsiebior- stwo  Inżynieryjno-Konstrukcyjne
Tychy, ul.Jana Pawła II nr 20

inwestor: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Szczy- głowice"
Knurów, ul.Górnicza 1

8

UA.76242-9/2008
decyzja o środowisko- wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia"Budowa wytwórni mas mineralno -bitumicznych Ammann SIM Speedy Batch SB210 na potrzeby budowy autostrady płatnej A-1 na odcinku : od  węzła "Sośnica" w Gliwicach ( bez węzła) - do węzła "Bełk" w Czerwionce- Leszczy- nach ( z węzłem) od km 519+374-534+785" J&P AVAX S.A Oddział w Polsce
00-613 Warszawa, ul.Chałubińskiego 8

9


GKRiOŚ-II-7635/9/09

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku sosna na działce nr 422/17 w Knurowie.

osoba fizyczna


10

GKRiOŚ-II-7635-11/09

Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Knurów Nr 108/GKRiOŚ/08 w zakresie prolongaty terminu dokonania nasadzeń zieleni, na działce nr 1815/10 i 1815/11 w Knurowie.

Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice


11

UA.76242-1/09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Budowa kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu pod nasypem kolejowym na odcinku od oczyszczalni ścieków przy ul.Górniczej w Knurowie do studzienki S76 na działce nr 927/76"
Kompania Węglowa S.A.  Oddział KWK "Szczygłowice"
Knurów, ul.Górnicza 1

pełnomocnik:Jan Kos- torz z Przedsiębior - stwa Inżynieryjno-Konstrukcyjnego, Tychy, ul.Jana Pawła II nr 20

12

GKRiOŚ-II-7635-8/09

Zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzewa z gatunku olcha czarna, 2 szt. z gat. topola czarna, krzewów o pow. 20 m2 na działkach nr 2828, 2822, 2821, 2758/1, 2895 w Knurowie.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik


13

GKRiOŚ-II-7635-13/09

Zezwolenie na wycinkę na usunięcie 182 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa, 28 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 7 szt. drzew z gatunku sosna zwyczajna, 24 szt. drzew z gatunku topola osika, 17 szt. drzew z gatunku wierzba iwa, 3 szt. drzew z gatunku olsza czarna, 4 szt. drzew z gatunku wierzba krucha na działkach nr 496/26, 495/26, 494/26 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów


14

GKRiOŚ-II-7635-4/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa na działce nr 634/1 w Knurowie.

Osoba fizyczna

15

GKRiOŚ.III.7611-001/2009

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Knurów. 

WC SERWIS Bańska, Kucharski spółka jawna ul.Pod Borem 10, 41-808 Zabrze

16

GKRiOŚ.III.76611-002/2009

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów. 

PTS ALBA Sp. z o.o. ul.Bytkowska 15, 41-503 Chorzów


17

GKRiOŚ.II.7635-16/09

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska – 3 szt., klon srebrzysty – 1 szt. na działce nr 2152/7 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów

18

GKRiOŚ-II-7635-18/09

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku żywotnik – 1 szt., jałowiec – 1 szt., jodła koreańska – 1 szt., na działce nr 570/151 w Knurowie.

osoba fizyczna

19

GKRiOŚ-II-7635-20/09

Zezwolenie a usunięcie 2 szt. drzew z gatunku – jodła koreańska – 1 szt., świerk pospolity – 1 szt., na działce nr 886/2 w Knurowie.

osoba fizyczna


20

GKRiOŚ-II-7635-19/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk kłujący, oraz 1,5 m2 krzewów z gat. liguster na działce nr 1392/87 w Knurowie

osoba fizyczna

21

GKRiOŚ.III-76611-005/09

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SAM 2” s.c. ul. Płonia 7a, 47-420 Turze


22

GKRiOŚ.II.7635-25/09

Zmiana zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 975 w Knurowie.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Katowicach -Panewnikach, ul. Koziełka 31, 44-190 Knurów

23

GKRiOŚ.II.7635-22/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku świerk pospolity na działce nr 1286/144 w Knurowie.

osoba fizyczna


24

UA.76242-3/09
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środo- wiskowych uwarunkowa- niach dla przedsięwzię- cia: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im.I.J.Paderew- skiego przy ul.Szpitalnej
w Knurowie
Starosta  Gliwicki
ul.Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

25

GKRiOŚ.II.7635-21/09

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku świerk pospolity na działce nr 1058/26 w Knurowie.

osoba fizyczna


26

GKRiOŚ.II.7635-24/09

Zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata na działce nr 476/3 w Knurowie.

osoba fizyczna


27

GKRiOŚ.II.7635-26/09

Zezwolenie na przesadzenie krzewów z gat. żywotnik o pow. 2,75 m2 z terenu działki nr 1734/10 na działkę 1727/1 w Knurowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Szpitalna 11, 44-190 Knurów

28

GKRiOŚ.II.7635-31/09

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gat. topola szara na działkach nr 2318 i 2362 w Knurowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Szpitalna 11, 44-190 Knurów


29

GKRiOŚ.II.7635-27/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku buk na działce nr 3541/3 w Knurowie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 1 w Knurowie


30

 GKRiOŚ.II.7635-29/09

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku świerk pospolity – 1 szt. , jesion wyniosły – 2 szt. na działce nr 3529/1.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie,                    ul. Niepodległości, 44-190 Knurów


31

 

GKRiOŚ.II.7635-32/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 545/1.


osoba fizyczny


32

 

GKRiOŚ-II-7635-23/09


Zezwolenie na wycinkę na usunięcie 20 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa, 220 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 80 szt. drzew z gatunku sosna pospolita, 50 szt. drzew z gatunku topola osika, 70 szt. drzew z gatunku wierzba iwa, na działce nr 495/26, w Knurowie.


 

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice,     ul. Górnicza 1,  44-193 Knurów

33

 

GKRiOŚ.II.7635-30/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku brzoza brodawkowata na działce nr 1362/145.


osoba fizyczna


34

UA. 76242-5/09
postanowienie o odstą -pieniu od obowiązku  przeprowa- dzenia oceny oddziaywania na środo wisko przedsięwzięcia pn: Warsztat samochodowy 2-stanowiskowy z obsłu gą 1-osobową oraz wiata na 2 samochody przy ul.Granicznej  w Knurowie  osoba fizyczna

35

GKRiOŚ.II.7635-35/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity na działce nr 855/80 w Knurowie.

osoba fizyczna


36

GKRiOŚ.II.7635-36/09

Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku : świerk pospolity- 4 szt., świerk kłujący – 2 szt. na działce nr 1231/23 w Knurowie.

osoba fizyczna

37

GKRiOŚ-II-7635-37/09

Zezwolenie na wycinkę na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku świerk srebrzysty – 1 szt., świerk pospolity – 1 szt., lipa drobnolistna – 1 szt. na działce nr 777/44 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów


38

GKRiOŚ.II.7635-40/09

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzewa z gatunku topola na działce nr 66/12 w Knurowie.

osoba fizyczna

39

UA.76242-5/09
Decyzja o środowisko- wych uwarunkowa- niach dla przedsięwzię- cia pn: Warsztat samo- chodowy  2-stanowis- kowyz obsługą 1-osobową oraz wiata na dwa samochody  przy ul.Granicznej w Knurowie"  
osoba fizyczna

40

UA.76241-6/09
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływa- niu na środowisko
przedsięwzięcia pn.Przebudowa mostu w Leboszowi- cach w ciągu drogi powiatowej nr 2925S wkm.2+900 przez rzeke Bierawkę
Zarząd Dróg Powiato- wych w Giwicach
44-100 Gliwice
ul.Zygmunta Starego 17

41

UA.76242-6/09
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania pomie- szczenia garażu w budynku gospodar- czym na warsztat elektromechaniki pojazdowej przy ul.Cichej  w Knurowie
osoba fizyczna

42

UA.76241-1/09

Decyzja o środowisko- wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu w Leboszowicach w ciagu drogi powiatowej nr 2925S w km 2+900 przez rzeke Bierwakę

Powiatowy Zarząd Dróg
Glowice, u.Zygmunta Starego 17
43

GKRiOŚ.II.7635-41/09

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzewa z gatunku modrzew na działce nr 801/184 w Knurowie.

osoba fizyczna

44

GKRiOŚ-II-7635-42/09

Zezwolenie na usunięcie 11 szt. drzew z gatunku : lipa drobnolistna – 10 szt, klon jawor – 1 szt. z pasa drogowego drogi powiatowej nr 2982 S na odcinku ulicy Wilsona w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

 

45

GKRiOŚ.II.7635-43/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku dąb na działce nr 2569/1 i 2569/2 w Knurowie.

osoba fizyczna

46

GKRiOŚ.II.7635-46/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa na działce nr 641/140 w Knurowie.

osoba fizyczna

47

GKRiOŚ-II-7635-45/09

Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku : topola – 1 szt, klon – 1 szt., lipa – 3 szt. na działce nr 1506/139, 496/12 w Knurowie.

dtl Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 28B, 44-193 Knurów

48

GKRiOŚ.II.7635-47/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna na działce nr 2065 w Knurowie.

osoba fizyczna

49

UA.76242-2/09
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji wentylatorów głonych przy Szybie VI KWK Szczygłowice wraz z niezbędnymi obiektami infastruktury zewnętrznej
Kompania Węglowa  S.A. Oddział KWK Szczygłowice
44-193 Knurów, ul.Górnicza 1

50


UA.76242-6/09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-   wzięcia pn.:Zmiana sposobu użyt- kowania pomieszczenia garażu w budynku gospodarczym przy ul.Cichej  w Knurowie  
osoba fizyczna

51

GKRiOŚ.II.7635-49/09

Zezwolenie na usunięcie 31 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa – 4 szt., brzoza brodawkowata – 4 szt., topola osika – 3 szt., klon zwyczajny – 3 szt., wierzba – 4 szt., jesion pensylwański – 8 szt, lipa – 2 szt., jarząb pospolity – 2 szt., brzoza – 1 szt., leszczyna – 1 szt. na działce nr 1004/112 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów

52

GKRiOŚ.II.7635-50/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk kłujacy na działce nr 1144/80 w Knurowie.

osoba fizyczna

53

GKRiOŚ.II.7635-51/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa na działce nr 3533/2 w Knurowie.

MTBS Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42 – 600 Tarnowskie Góry

54

GKRiOŚ.II.7635-44/09

Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku topola czarna na działce nr 1863 w Knurowie.

Górnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddz. Zakład Gazowniczy w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Knurowie , ul. Niepodległości 11, 44-190 Knurów

55

GKRiOŚ.II.7635-52/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku jodła kalifornijska na działce nr 3219 w Knurowie.

osoba fizyczna

56  

UA.76242-7/09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.:Budowa kontenerowej stacji paliw na KWK "Knurów"
Kompania Weglowa S.A. Centrum Wydobywcze Zachód, 44-190 Knurów, ul.Dworcowa 1

57
58  
59
60
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz kart informacyjnych - formularz B
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:28.01.2009 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Delfina Brzezicka
Data aktualizacji:04.01.2010 09:36