Knurów, dnia 12.07.2004r.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
UL. MICHALSKIEGO 27
44-193 KNURÓW

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami)

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 60.000 EURO

na wykonanie :  „Modernizacji instalacji c.o w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie ul. Michalskiego 27".

Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie robót – 3 dni po zawarciu umowy i nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu,
- zakończenie robót – 30.08.2004r.

Kryteria oceny ofert :

- cena (koszt) – 75%
- gwarancja – 25% min.5 lat max 10 lat

skala punktów stosowana do oceny : 100 punktów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Knurowie ul. Michalskiego 27 w godzinach od 07.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę sporządzoną zgodnie ze „Specyfikacją  istotnych warunków zamówienia publicznego” należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie ul. Michalskiego 27 do dnia 30.07.2004r. do godz.10.00.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Knurowie przy ul.Michalskiego 27: 30.07.2004r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.07.2004r. o godz. 10.30.

Postępowanie jest prowadzone bez wstępnej kwalifikacji wykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego”.
Termin związania ofertą : 30 dni.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
mgr Jan Kopeć

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:12.07.2004 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:12.07.2004
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:12.07.2004 14:18