Uchwała Nr XXV/445/2008

Rady Miasta Knurów

z dnia  19.11.2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych
oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt. 2, art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1

Wysokość cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, w tym wysokość cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowo-rekreacyjnych z siedzibą w Knurowie, realizujących zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy Knurów w załączniku do Uchwały.

§ 2

Upoważnić Prezydenta Miasta Knurów do zmiany wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez MOSiR w przypadku:

1)       zmian cen energii, wody, c.o. itp., które wpływają na koszt funkcjonowania obiektów,

2)       prowadzenia promocji gminnych obiektów oraz usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych przez MOSiR,

3)       zmian cen mających na celu dostosowanie się do sytuacji rynkowej w danym roku, sezonie.

4)       okolicznościowego udostępnienia obiektów sportowo-rekreacyjnych w celu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców Knurowa.

§ 3

Upoważnić Prezydenta Miasta Knurów do ustalenia wysokości cen i opłat w przypadku organizowanych przez MOSiR Knurów, zgodnie ze statutem oraz rocznym programem działania, zajęć i zawodów sportowo-rekreacyjnych.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 5

Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XX/292/2004 z dnia 22.04.2004 r. oraz Uchwała Rady Miasta Knurów Nr LII/660/2006 z dnia 06.07.2006 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/445/2008 Rady Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Data publikacji:20.03.2009 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:19.11.2008
Informację aktualizował:Beata Pochopień
Data aktualizacji:26.08.2009 12:16