Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
w Knurowie Aleja Lipowa 12

reprezentowany przez Dyrektora mgr Urszulę Antończyk jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Miejskiego Przedszkola Nr 3 – 44-193 Knurów, ul. Kilińskiego 10,

zaprasza do składania pisemnych ofert w przetargu nieograniczonym

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000 euro ale mniejszej niż kwota określona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), pn.: „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Knurowie (Szczygłowicach) przy ul. Kilińskiego 10” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w skrócie SIWZ).
Knurów: Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem
Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Knurowie (Szczygłowicach) przy ul. Kilińskiego 10

Numer ogłoszenia: 77670 - 2009; data zamieszczenia: 25.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Jana Kilińskiego 10, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 235 27 75, faks 032 235 27 75.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole Publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Knurowie (Szczygłowicach) przy ul. Kilińskiego 10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres prac obejmuje:
 1. termomodernizację obiektu obejmującą:
  1) docieplenie ścian zewnętrznych,
  2) docieplenie dachu budynku,
  3) wymianę starych drzwi zewnętrznych,
  4) wymianę starej stolarki okiennej,
  5) likwidację nieczynnych zsypów na węgiel,
  6) remont instalacji c.o.
 2. remont sanitariatów obejmujący:
  1) poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do sanitariatów,
  2) wymianę posadzek,
  3) wykonanie gładzi i malowań na ścianach i sufitach pomieszczeń,
  4) ułożenie płytek gresowych na posadzkach, ułożenie płytek ceramicznych na ścianach - na wysokość 2,0 m,
  5) montaż ścianek działowych systemach na wysokość 1,6 m,
  6) wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody,
  7) wymianę instalacji elektrycznej,
 3. remont pomieszczenia wymiennikowni obejmujący:
  1) wykonanie okładziny posadzki,
  2) malowanie ścian w pomieszczeniu wymiennikowni,
  3) remont węzła cieplnego,
 4. wymianę instalacji c.o.,
 5. wymianę stolarki drzwiowej do sal zajęciowych dla dzieci,
 6. wykonanie izolacji pionowych ścian piwnicy,
 7. remont tarasu,
 8. remont schodów wejściowych, 9. wymianę poziomów instalacji zimnej wody..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9,
45.10.00.00-8,
45.30.00.00-0,
45.40.00.00-1,
45.33.11.00-7,
45.33.22.00-5,
45.33.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 Informacja na temat wadium:
 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.
 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, tj. GETIN Bank S.A. z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 10, 40-479 w Katowicach, konto nr 90 1560 1081 2121 0978 2501 0004.
 6. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
 8. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie Aleja Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 309), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu po zakończeniu postępowania. Kasa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.30 - 14.00.
 9. Wadium w pozostałych formach uważa się za wniesione w terminie z chwilą złożenia w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych przed upływem terminu składania ofert.
 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
  10.1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
  10.2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
  10.2.1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  10.2.2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  10.2.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. Warunki, które powinni spełniać wykonawcy:
  1.1. wykonawca winien spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1-3 ustawy pzp oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.
  1.2. wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
  1.3. wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji wod.-kan., o wartości brutto min. 300.000,00 zł każda.
  1.4. wykonawca winien dysponować właściwie wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, a w szczególności zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do nadzorowania i kierowania robót budowlanych w specjalności ogólnobudowlanej oraz instalacji wod-kan, które są członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  1.5. wykonawca winien posiadać środki lub zdolność kredytową na realizację ww. zamówienia w wysokości min. 300.000,00 zł.
  1.6. wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 400.000,00 zł.
 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
 3. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 pzp.
 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V pkt 1 SIWZ wykonawca winien załączyć do oferty:
  1.1. oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 pzp.
  1.2. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.
  1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  1.4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  1.5. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  1.6. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia ww. osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ze wskazaniem proponowanego kierownictwa robót (kierownika budowy i kierowników robót) oraz dokumentami stwierdzającymi spełnianie przez nich wymaganych uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB oraz posiadanie ubezpieczenia OC.
  1.7. informację banku lub SKOK, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  1.8. polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 2. Dokumenty wymienione wyżej mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Kserokopie dokumentów winny posiadać klauzulę - Za zgodność z oryginałem.
 3. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
 4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia powinni:
  4.1. każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania .
  4.2. wykonawcy łącznie muszą posiadać potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy oraz wiedzę niezbędną do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 87 poz. 605).
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę z zastrzeżeniem art. 9 ust 3 pzp.
 7. W celu sprawdzenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, Zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 80
 2. Okres realizacji zamówienia - 15
 3. Okres gwarancji - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
p. 314.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.04.2009
godzina 09:00,

miejsce:

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
p. 314.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 - mgr Maria Kamińska - Mosio (032) 235 27 75
Starszy Inspektor w MZJOś - inż. Konrad Purzyński (032) 235 27 05
Starszy Inspektor w MZJOś - Florian Wosz (032) 235 27 05.Dyrektor MZJOś

Urszula ANOTŃCZYK

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Dokumentacja techniczna wraz z formularzami udostępniona jest na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego, tj. Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem Miejskiego Przedszkola nr 3 w Knurowie (Szczygłowicach) przy ul. Kilińskiego 10" (25.03.2009 r.)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:25.03.2009 20:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Antończyk
Data na dokumencie:25.03.2009
Informację aktualizował:Iwona Stańczyk
Data aktualizacji:17.09.2011 22:47