Uchwała RM w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Knurów oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2003 rok

 Uchwała Nr IV/47/2002
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie: uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Knurów oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z  późniejszymi  zmianami/ oraz § 3 ust. 1 i 3, § 45 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Miasta, przyjętego Uchwałą Nr XLII/446/2001 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 25.10.2001 r.
z   późniejszymi   zmianami   (Dziennik   Urzędowy   Województwa  Śląskiego z 2001 r. Nr 89 poz. 2350 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Knurów

uchwala:

 1. Ramowy plan pracy Rady Miasta   Knurów  na 2003 r.  stanowiący   załącznik   nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza plany pracy na 2003 r. komisji:
  1/ Planowania i Koordynacji – stanowiący załącznik nr 2,
  2/ Gospodarki i Ochrony Środowiska – stanowiący załącznik nr 3,
  3/ Oświaty, Kultury i Promocji Miasta – stanowiący załącznik nr 4,
  4/ Zdrowia i Spraw Socjalnych – stanowiący załącznik nr 5,
  5/ Sportu, Turystyki i Rekreacji – stanowiący załącznik nr 6,
  6/ Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku – stanowiący załącznik nr 7,
  7/ Rewizyjnej – stanowiący załącznik nr 8,
  8/ Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik nr 9.
 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r..

Przewodniczący
Komisji Planowania i Koordynacji
dr n.med. Tomasz Reginek

Przewodniczący Rady
dr n.med. Tomasz Reginek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała RM w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Knurów oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Informację wytworzył:Elżbieta Piotrowska
Data na dokumencie:19.12.2002
Data publikacji:13.07.2004 13:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż