Uchwała RM Nr 576/2002 w spr. zm Uchwały RM Knurów Nr LIII/560/2002 z dnia 19 września 2002r. w spr. przyjęcia Programu oddłużeniowego najemców z tytułu należności czynsz., odseoraz kosztó

U C H W A Ł A

Rady Miasta Knurów Nr 576/2002

z dnia 10 października 2002 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Knurów Nr LIII/560/2002 z dnia 19 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Programu oddłużeniowego najemców z tytułu należności czynszowych, odsetek oraz kosztów dochodzenia roszczeń i egzekucji za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.

Na podstawie:

  • - art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148),
  • Art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718).

Rada Miasta Knurów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIII/560/2002 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2002r. wprowadza się zmiany:

Punkt I ppkt. 3 załącznika do uchwały po słowie roku otrzymuje brzmienie:

Ostateczny termin składania wniosków o przystąpienie do programu oddłużeniowego ustala się na dzień 31 grudnia 2002r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Knurów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała RM Nr 576/2002 w spr. zm Uchwały RM Knurów Nr LIII/560/2002 z dnia 19 września 2002r. w spr. przyjęcia Programu oddłużeniowego najemców z tytułu należności czynsz., odseoraz kosztó
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Informację wytworzył:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2004 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż