UCHWAŁA

Rady Miasta Knurów Nr VII/98/2003

Z dnia 13 marca 2003 roku

W sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Knurów Nr LIII/560/2002 z dnia 19 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Programu oddłużeniowego najemców z tytułu należności czynszowych, odsetek oraz kosztów dochodzenia roszczeń i egzekucji za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy z późniejszą zmianą wprowadzoną Uchwałą Rady Miasta Nr LIV/576/2002 z dnia 10 października 2002r.

Na podstawie:

  • art. 34 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity) Dz. U. Z 2003r. Nr 15, poz. 148),
  • art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  • art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

 

Rada Miasta Knurów uchwala, co następuje:

§ 1

Dodać w punkcie VII załącznika nr 1 do uchwały ppkt 4 w brzmieniu:

“Całości lub części wierzytelności wymaganej na dzień 31.08.2002r., a spłaconej dobrowolnie lub w drodze egzekucji komorniczej po tej dacie”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała RM Nr VII/98/2003 w spr. zm. Ucwały RM Nr LIII/560/2002 w spr. przyjęcia Programu oddłużeniowego najemców z tyt.należności czynszowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:13.07.2004 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:13.03.2003
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:04.05.2007 09:26