Do zakresu zadań Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:

 

1. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących m.in.:

 • szkoleń wstępnych i stanowiskowych dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych urzędniczych oraz pracowników pomocniczych i obsługi,
 • obsługi urządzeń biurowych i technicznych,
 • pracy przy monitorach ekranowych;

2. Systematyczne przeprowadzanie szkoleń z zakresu służby bhp przy współudziale Wydziału Organizacyjnego i Kadr i wydawanie zaświadczeń pracownikom odbywającym szkolenie oraz organizacja i typowanie pracowników do szkoleń okresowych, a także kierowników komórek organizacyjnych do szkoleń stanowiskowych.

3. Prowadzenie dokumentacji w zakresie szkoleń, w tym rejestru szkoleń.

4. Dbanie o poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników:

 • informowanie pracowników o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu,
 • przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy, występowanie do Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu z wnioskiem o ukaranie pracownika, który w rażący sposób narusza przepisy bhp,
 • bieżące informowanie Sekretarza Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzajacymi do usuwania tych zagrożeń,
 • przedstawianie Sekretarzowi Miasta wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

5. Przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta w sprawie powołania komisji w celu opracowywania oceny ryzyka zawodowego, przygotowywanie propozycji do oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym iprzekazywanie oceny ryzyka zawodowego do akt pracowniczych.

6. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych profilaktycznych badań lekarskich w zakresie:

 • informowania o występujących czynnikach (szkodliwych w tym rakotwórczych; powodujących uciążliwe warunkach pracy; niebezpiecznych),
 • przekazywania lekarzowi aktualnych badań i pomiarów środowiska pracy,
 • informowania o efektywnym czasie prac wykonywanych w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe oraz uciążliwe,
 • monitorowania przestrzegania zaleceń lekarskich dotyczących warunków wykonywania pracy,
 • informowania lekarza o sposobie realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzonymi profilaktycznymi badaniami lekarskimi.

7. Prowadzenie postępowań w razie zaistnienia wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy oraz obowiązek sporządzania niezbędnej dokumentacji powypadkowej:

 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku,
 • sporządzanie karty wypadku,
 • prowadzenie rejestru wypadków,
 • opracowywanie i aktualizacja instrukcji postępowania w razie wypadku dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

8. Zgłaszanie podejrzeń zachorowań na choroby zawodowe (m.in. Prezydentowi Miasta - Kierownikowi Urzędu, Wydziałowi Organizacyjnemu i Kadr, PIS, PIP) oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie (m.in. rejestru stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzęń o takie choroby, przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy).

9. Udział w opracowywaniu i uaktualnianiu tabeli norm przydziału i okresów użytkowania środków ochrony indywidualnej.

10. Wykonywanie zadań z zakresu udzialania pierwszej pomocy:

 • wyznaczenie punktów pierwszej pomocy w budynkach Urzędu,
 • wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
 • organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,
 • wyznaczenie pracowników do obsługi: apteczki oraz odpowiedzialności za jej wyposażenie, defibrylatora oraz odpowiedzialności za jego sprawność.

11. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego:

 • określenie dla każdego budynku Urzędu Miasta charakterystyki zagrożenia pożarowego,
 • opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miasta oraz planów budynków z zaznaczonym rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych,
 • systematyczne przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Urzędu Miasta,
 • umieszczanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów budynków z zaznaczonym rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Miasta w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych,
 • określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe, oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż. oraz ich zakup i umieszczanie w budynkach Urzędu w uzgodnieniu z Wydziałem Organizacyjnym i Kadr,
 • opracowywanie planów ewakuacyjnych z uwzględnieniem systemów przeciwpożarowych (central sygnalizacji pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, optycznych czujek dymu, akustycznych sygnalizatorów pożarowych, bram roletowych, klap oddymiających, klap ppoż. systemu napowietrzania, central wentylacyjnych, windy, oświetlenia ewakuacyjnego) i zaznajamianie pracowników z tymi planami oraz organizacja i przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych, w razie potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej, klęski żywiołowej lub innych zagrożeń,
 • organizacja i typowanie pracowników do szkoleń z zakresu zagrożeń pożarowych i ochrony ppoż.,
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji,
 • przygotowanie budynków Urzędu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • przeprowadzanie konserwacji i napraw urządzeń gaśniczych w sposób gwarantujący ich niezawodność w przypadku potrzeby ich użycia,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez Sekretarza Miasta;

12. Podanie do wiadomości pracowników Urzędu informacji o wyznaczeniu pracowników do zwalczania pożarów i innych zagrożeń oraz przeprowadzania ewakuacji:

 • imię i nazwisko, stanowisko służbowe,
 • miejsce wykonywania pracy - nazwę komórki organizacyjnej,
 • telefon służbowy;

13. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji budynków Urzędu Miasta oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp i ppoż. w tych założeniach i dokumentacji.

14. Opracowywanie sprawozdań w zakresie działania służby bhp i ochrony przeciwpożarowej.

15. Zapezpieczanie środków finansowych w budżecie Gminy na realizację zadań wynikających z zakresu czynności.

16. Prowadzenie spraw zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Jakością.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działalności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Data publikacji:15.07.2004 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2012
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:13.08.2018 11:04