Knurów, dnia 14.07.2004 r.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W KNUROWIE
UL. KILIŃSKIEGO 10 44-193 KNURÓW


na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami)

ogłasza: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej do 60.000 euro

na wykonanie: "Ocieplenia i pokrycia powierzchni dachu w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Knurowie ul. Kilińskiego 10"

Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie robót - 3 dni od podpisania umowy
zakończenie robót - 26.08.2004r.

Kryteria oceny ofert:

- cena (koszt) - 75%
- gwarancja - 25% min 5 lat max 10 lat

Skala punktów stosowana do oceny: 100 punków

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można odbierać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Knurowie ul. Kilińskiego 10 w godz. od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

Zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę sporządzoną zgodnie ze "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego" należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Knurowie ul. Kilińskiego 10 do dnia 04.08.2004r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Miejskiego Przedszkola nr 3 w Knurowie przy ul. Kilińskiego 10: do 04.08.2004r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.08.2004r. o godz. 1030 Postępowanie jest prowadzone bez wstępnej kwalifikacji wykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2;" spełniający warunki zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego".

Termin związania ofertą: 30 dni.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

mgr Maria Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu - "Ocieplenie i pokrycie powierzchni dachu w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Knurowie ul. Kilińskiego 10" (14.07.2004 r.)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:16.07.2004 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:14.07.2004
Informację aktualizował:Iwona Stańczyk
Data aktualizacji:17.09.2011 22:42