Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

     Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych ponosi opłatę.

W pierwszym roku działalności opłata jest naliczana w wysokości proporcjonalnej do długości trwania zezwolenia w danym roku kalendarzowym, według stawek podstawowych, które wynoszą:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W latach kolejnych wysokość opłaty jest uzależniona od wysokości obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych. osiągniętych w roku poprzednim.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła ustawowych progów, opłatę wnosi się w wysokości podstawowej:

  • jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 zł - opłatę wnosi się w wysokości 525 zł;
  • jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 zł - opłatę wnosi się w wysokości 525 zł;
  • jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 zł - opłatę wnosi w wysokości 2.100 zł.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustawowe progi, opłatę wnosi się w wysokości określonej procentem od wartości sprzedaży:

  • jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 zł - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 zł - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu w roku poprzednim przekroczyła kwotę 77.000 zł - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W celu określenia wysokości opłaty za korzystanie w danym roku kalendarzowym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu i należy ją wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia lub niedokonanie opłaty w określonej wysokości i w terminach do dnia 31 stycznia (pierwsza rata), 31 maja (druga rata) i 30 września (trzecia rata) każdego roku kalendarzowego powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. następuje nowelizacja przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Od 1 stycznia 2016 roku przedsiębiorca, który nie złoży w ustawowym terminie, tj. do 31 stycznia, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie traci z tą chwilą zezwoleń. Swoje niedopatrzenie może naprawić poprzez złożenia oświadczenia w dodatkowym 30- dniowym terminie, uiszczając jednocześnie dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty określonej w art 111 ust. 2 ustawy. Przepis art 111 ust. 2 określa wysokość tzw. podstawowych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wskazując ich wysokość na 525 zł przy sprzedaży napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 525 zł przy sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 2100 zł przy sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Zatem przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo w przypadku gdyby nie złożył do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015, może to uczynić najpóźniej do dnia    1 marca 2016 roku (rok 2016 jest rokiem przestępnym) dokonując jednocześnie ze złożeniem oświadczenia opłaty w wysokości 157,50 zł (30% z 525 zł).

Z kolei przedsiębiorca posiadający wszystkie zezwolenia (na piwo, na wino oraz na wódkę) w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia musi liczyć się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 945 zł.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w dodatkowym 30-dniowym terminie lub nie wniesienia w tym terminie dodatkowej opłaty zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art. 18 ust. 12 i 12a, wygasa.

Również z dniem 1 stycznia 2016 roku uchybienie ustawowym terminom zapłaty poszczególnych rat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie powoduje automatycznego wygaśnięcia zezwoleń. Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu, zawartego w art 18 ust. 12b ustawy, w przypadku niedopełnienia w ustawowym terminie obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenie to wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Zatem, w sytuacji gdy przedsiębiorca nie uiści raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia lub 31 maja lub 30 września może to uczynić w dodatkowym 30-dniowym terminie. Zezwolenie w takim wypadku nie wygaśnie pod warunkiem, że przedsiębiorca wnosząc ratę opłaty uiści ją w wyższej wysokości – przepis mówi o powiększeniu raty opłaty o 30% tej opłaty.

Brzmienie przepisu wskazuje na to, że ratę opłaty należy podwyższyć nie o 30% kwoty raty lecz o 30% całej opłaty należnej w danym roku.

Na przykład: przedsiębiorca w roku 2016 winien uiścić opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3150 zł. Opłata winna być wniesiona w 3 równych ratach po 1050 zł, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2016 r. Przedsiębiorca nie wniósł drugiej raty opłaty w ustawowym terminie. Nie chcąc dopuścić do wygaśnięcia zezwoleń musi uiścić w terminie do 30 czerwca 2016 r. drugą ratę opłaty w wysokości 1050 zł powiększoną o 30% całej należnej w roku 2016 opłaty czyli o 945 zł (30% z 3150 zł), co łącznie daje kwotę 1995 zł.

W przypadku gdy przedsiębiorca w dodatkowym 30-dniowym terminie nie wniesie opłaty w wysokości wskazanej przepisem zawartym w art 18 ust. 12b ustawy albo wniesie ją w niewłaściwej, zaniżonej wysokości, zezwolenia wygasną.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.01.2010 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.02.2019 14:11 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.02.2019 14:08 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.02.2019 14:08 Dodano załącznik "Druk oświadczenia o rocznej wartości
sprzedaży napojów alkoholowych"

(Lidia Labocha-Kozar)
13.02.2019 14:06 Usunięto załącznik Druk oświadczenia o rocznej wartości
sprzedaży napojów alkoholowych

(Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 10:47 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 10:47 Dodano załącznik "Druk oświadczenia o rocznej wartości
sprzedaży napojów alkoholowych"

(Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 10:44 Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w roku 2015.

(Lidia Labocha-Kozar)
16.11.2016 09:55 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.04.2016 11:49 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.04.2016 11:48 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
29.12.2015 13:47 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
29.12.2015 13:47 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w roku 2015."

(Lidia Labocha-Kozar)
29.12.2015 13:46 Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w 2014 roku

(Lidia Labocha-Kozar)
29.12.2015 13:46 Usunięto załącznik informacja o opłatach i oświadczeniu
(Lidia Labocha-Kozar)
29.12.2015 13:45 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
29.04.2015 10:44 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
29.04.2015 10:43 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w 2014 roku"

(Lidia Labocha-Kozar)
29.04.2015 10:43 Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w 2013 roku

(Lidia Labocha-Kozar)
17.12.2013 14:03 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
17.12.2013 14:03 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w 2013 roku"

(Lidia Labocha-Kozar)
17.12.2013 14:02 Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojó alkoholowychw roku2013

(Lidia Labocha-Kozar)
17.12.2013 14:01 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
17.12.2013 14:01 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojó alkoholowychw roku2013"

(Lidia Labocha-Kozar)
17.12.2013 14:00 Usunięto załącznik oświadczenie o wartości sprzedaży
(Lidia Labocha-Kozar)
17.12.2013 14:00 Usunięto załącznik oświadczenie o wartości sprzedaży
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 13:57 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 13:57 Dodano załącznik "informacja o opłatach i oświadczeniu"
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 13:56 Usunięto załącznik informacja o opłatach i oświadczeniu
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 13:52 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 13:52 Dodano załącznik "informacja o opłatach i oświadczeniu"
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 13:06 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:05 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:04 Dodano załącznik "oświadczenie o wartości sprzedaży"
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:04 Dodano załącznik "oświadczenie o wartości sprzedaży"
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:03 Usunięto załącznik oświadczenie o wartości sprzedaży
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:03 Usunięto załącznik oświadczenie o wartości sprzedaży
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:01 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:01 Dodano załącznik "oświadczenie o wartości sprzedaży"
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:01 Dodano załącznik "oświadczenie o wartości sprzedaży"
(Lidia Labocha-Kozar)
13.12.2012 10:00 Usunięto załącznik oświadczenie o wartości sprzedaży
(Lidia Labocha-Kozar)
16.01.2012 09:13 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.01.2012 09:13 Dodano załącznik "oświadczenie o wartości sprzedaży"
(Lidia Labocha-Kozar)
16.01.2012 09:12 Usunięto załącznik oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych

(Lidia Labocha-Kozar)
30.12.2010 13:39 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.12.2010 13:39 Dodano załącznik "oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych"

(Lidia Labocha-Kozar)
30.12.2010 13:38 Usunięto załącznik Druk oświadczenie o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych

(Lidia Labocha-Kozar)
06.01.2010 10:36 Utworzenie dokumentu. (Lidia Labocha-Kozar)