Knurów, dn.03.08.2004r.

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W KNUROWIE
UL.LIPOWA 12   44-193 KNURÓW

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U.z 2004r. nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami)

ogłasza: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej do 60.000 euro

na wykonanie: Pokrycie dachu papą termozgrzewalną w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, ul. Al. Lipowa 12

Termin wykonania zamówienia:

-rozpoczęcie robót – 3 dni od podpisania umowy
-zakończenie robót – 15.09.2004r.

Kryteria oceny ofert:

-cena (koszt) - 75%
-gwarancja – 25% max.10 lat
-Skala punktów stosowana do oceny: 100 punktów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można odebrać w sekretariacie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, ul. Al.Lipowa 12 w godz. od 9.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku.

Zamknietą i opisaną kopertę zawierającą ofertę sporządzoną zgodnie ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego” należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, ul. Al. Lipowa 12 do dnia 19.08.2004r. do godz. 10.00

Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, ul. Al. Lipowa 12: 19.08.2004r.; godz. 10.00

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiającego w dn. 19.08.2004r. o godz. 10.30

Postepowanie jest prowadzone bez wstępnej kwalifikacji Wykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczenie na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego”

Termin związania ofertą: 30 dni.

Dyrektor Szkoły

mgr Danuta Książek-Krysta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:04.08.2004 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:03.08.2004
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:04.08.2004 09:41