Przetarg nieograniczony na termomodernizację obiektu MOSiR Knurów przy ul.Górniczej 2

­

Knurów: Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2
Numer ogłoszenia: 86217 - 2011; data zamieszczenia: 16.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, faks 032 3304812.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.knurow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2, które realizowane będzie dwuetapowo: 1.1. I etap realizowany będzie w 2011r., 1.2. II etap zostanie zakończony do dnia 31.07.2012r. 2. Dane liczbowe charakteryzujące obiekt: 2.1. powierzchnia zabudowy: 2749,0 m2, 2.2. powierzchnia użytkowa: 2760,0 m2 2.3. kubatura 43697,0 m3 2.4. ilość kondygnacji podziemnych - 1, 2.5. ilość kondygnacji nadziemnych - 3, 3. Zakres przedmiotu zamówienia. 3.1. na I etap składają się: 3.1.1. roboty termomodernizacyjne, obejmujące: 3.1.1.1. ocieplenie zewnętrznych ścian budynku płytami warstwowymi; w tym demontaż okładzin ścian zewnętrznych wykonanych z płyt azbestowo - cementowych typu ACEKOL, 3.1.1.2. ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej twardej, 3.1.1.3. wymiana pokrycia dachowego na systemowe rozwiązania spełniające wymagania RE30, 3.1.1.4. wymiana obróbek blacharskich, 3.1.1.5. remont kominów, 3.1.1.6. wymiana włazu na dach i świetlików dachowych, 3.1.1.7. zlikwidowanie pięciu sztuk świetlików znajdujących się nad korytarzem części administracyjno - biurowej, 3.1.1.8. wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, 3.1.1.9. wymiana stolarki okiennej, 3.1.1.10. wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych , 3.1.1.11. wymiana wpustów dachowych i rur spustowych, 3.1.1.12. wymiana przewodów instalacji odgromowej, 3.1.2. remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku oraz tarasów, 3.1.3. zamurowanie części otworów okiennych w sali gimnastycznej, 3.1.4. wymiana podestów stalowych wokół basenu, 3.1.5. montaż żaluzji fasadowych od strony basenu, 3.1.6. wykonanie sufitu napinanego nad basenem, 3.1.7. drobne roboty budowlane związane z instalacją wentylacyjną 3.2. na II etap składają się: 3.2.1. roboty budowlane, obejmujące: 3.2.1.1. malowanie istniejącego sufitu sali gimnastycznej, 3.2.1.2. remont podłogi sportowej hali sportowej, 3.2.2. roboty obejmująca modernizację instalacji wentylacyjnych i grzewczych: 3.2.2.1. modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarnym, hali sportowej z zapleczem oraz salki gimnastycznej na 2 piętrze budynku, 3.2.2.2. wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej zaplecza technicznego obiektu (podbasenia), 3.2.2.3. modernizację instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenia chemikaliów, pomieszczeń konserwatorów oraz pomieszczeń sanitariatów, 3.2.2.4. modernizację instalacji grzewczych - wymiana wskazanych przez Inwestora starych grzejników na nowe (w ilości wskazanej w przedmiarze robót) wraz z wymianą instalacji, zmiana sposobu ogrzewania hali sportowej oraz hali basenowej, wymiana instalacji ciepła technologicznego zasilającej nagrzewnice central wentylacyjnych, 3.2.3. roboty elektryczne, obejmujące wykonanie sterowania i zasilania układów automatyki mechanicznego wentylowania pomieszczeń oraz podświetlenia logo na obiekcie MOSiR w Knurowie, ul. Górnicza 2, w tym: 3.2.3.1. demontaż rozdzielnicy i kabli, 3.2.3.2. montaż rozdzielnicy RCNW, 3.2.3.3. dodatkowe wspomaganie wentylacji i ogrzewania, 3.2.3.4. podświetlenie logo, 3.2.3.5. ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Decyzja Nr 1070/10 Starosty Gliwickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia Gminie Knurów - MOSiR w Knurowie na termomodernizację budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2 oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. Dodatkowe kody CPV: 45430000-0, 45442200-9, 45450000-6, 45442120-4, 45442100-8, 45331210-1, 45331220-4, 45310000-3, 45331100-7, 45321000-3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.25-9, 45.10.00.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.26.21.20-8, 45.26.26.60-5, 45.26.25.22-6, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.26.24.00-5, 45.26.14.20-4, 45.26.14.10-1, 45.26.13.20-3, 45.23.32.60-9, 45.30.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.31.11.00-1, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie w GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 62 1560 1081 2121 0978 2266 0004. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - II piętro, pokój nr 206, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 8.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 8.2. z chwilą złożenia w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - II piętro, pokój nr 206 przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych co najmniej 2 (dwóch) zamówień o wartości brutto minimum 3.800.000,00 zł każde, obejmujących roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 35.000,00 m3, w tym 1 (jednej) pływalni krytej z niecką basenową o wymiarach minimum 12,5m x 25 m, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Każde z powyższych zadań ma obejmować swym zakresem co najmniej roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych i robotami instalacyjnymi w zakresie c.o. i wentylacji. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: a) osoby na stanowisko kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) osoby na stanowisko kierownika robót posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) osoby (osób) na stanowisko kierownika robót instalacyjnych posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, Jedna osoba może łączyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót, w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 4.000.000,00 zł. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. b) zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 4.000.000,00 zł, Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje sie takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.knurow.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w MOSiR Knurów, ul. Górnicza 2, Sekretariat - pok. 206, w godz. pracy MOSIR lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2 - sekretariat, pok. 206..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Kierownik Obiektów MOSIR Knurów - Waldemar Kośmider, tel. 32 332 63 60. Referent - Beata Pochopień, tel. 32 330 48 10..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumentacja przetargowa oraz dokumentacja budowlano-techniczna do pobrania na stronie głównej MOSiR Knurów (www.mosir.knurow.com.pl).
 


Komentarz

­

Uwaga
W dniu 18.03.2011 r. dokonano zmiany do SIWZ. Termin skladania ofert upływa 04.04.2011 r.

w dniu 21.03.2011 r.udzielono odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

W dniu 29.03.2011 r. udzielono odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz ze zmianą SIWZ - aneks do przedmiaru robót.

W dniu 31.03.2011 r. udzielono odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na termomodernizację obiektu MOSiR Knurów przy ul.Górniczej 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Joniec
Informację wytworzył:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:16.03.2011
Data publikacji:16.03.2011 15:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.03.2011 13:02 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
31.03.2011 13:02 Dodano załącznik "odpowiedź_zapyt._nr 3.pdf" (Beata Pochopień)
31.03.2011 13:01 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
29.03.2011 07:53 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
29.03.2011 07:52 Dodano załącznik "odpowiedź_zapytanie_nr2_.pdf" (Beata Pochopień)
29.03.2011 07:52 Dodano załącznik "Przedm-Ocieplenie-MOSiR-ANEKS.pdf" (Beata Pochopień)
29.03.2011 07:51 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
21.03.2011 09:35 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
21.03.2011 09:33 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
21.03.2011 09:33 Dodano załącznik "odpowiedź z dn. 21.03.2011.pdf" (Beata Pochopień)
18.03.2011 13:10 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
18.03.2011 13:10 Dodano załącznik "zmiana_1_siwz.doc" (Beata Pochopień)
18.03.2011 13:10 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:09 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:07 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:03 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:03 Dodano załącznik "Zal_wykaz_prac_hala_2011.doc" (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:02 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:02 Dodano załącznik "Zal_oswiadczenia_hala_2011.doc" (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:02 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:02 Dodano załącznik "wykaz_osob_hala_2011.odt" (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:01 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:01 Dodano załącznik "Umowa MOSiR-ZAT-3421-01-11.pdf" (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:00 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 16:00 Dodano załącznik "Specyfikacja.pdf" (Beata Pochopień)
16.03.2011 15:59 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 15:59 Dodano załącznik "oferta_form_hala_2011.doc" (Beata Pochopień)
16.03.2011 15:58 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 15:57 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 15:56 Edycja dokumentu (Beata Pochopień)
16.03.2011 15:33 Edycja dokumentu (Beata Joniec)
16.03.2011 15:31 Edycja dokumentu (Beata Joniec)
16.03.2011 15:28 Utworzenie dokumentu. (Beata Joniec)