Ogłoszenie o przetargu

­

Knurów, dnia 8 listopada 2004 roku

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KNUROWIE
UL. T. W. WILSONA 22 44-190 KNURÓW

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami).

Ogłasza: przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na: „Pokrycie dachu folią Rhenofol CV gr. 1,2 mm w systemie BRAAS”

Termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie robót – 3 dni od podpisania umowy
- zakończenie robót - 15.12.2004 r.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin wykonania 20%

Skala punktów stosowania do oceny:
1. kryterium cena - 100 punktów
2. kryterium okres gwarancji - 100 punktów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można odebrać w sekretariacie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, ul. T. W. Wilsona 22 do dnia 26.11.2004 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, ul. T. W. Wilsona 22 dnia 26.11.2004 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 26.11.2004 r. o godz. 10.30

Postępowanie jest prowadzone bez wstępnej kwalifikacji wykonawców
Zamawiający nie dopuszcza oferty wariantowej.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego”

Termin związany ofertą: 30 dni. 

Dyrektor Szkoły
mgr Teresa Bochenek

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Informację wytworzył:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:08.11.2004
Data publikacji:10.11.2004 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.11.2004 09:19 Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Niewidok)