Zakres działania

­

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska GKRiOŚ

Czas pracy :

poniedziałek - wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30

środa od godz.7.30 do godz. 17.30

czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

 

Kontakt:
- telefon (32) 339-22-15-12, 339-22-99

- fax (32) 339-22-16,

- e-mail: gk@knurow.pl

 

 Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności :

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw prawo energetyczne, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz prawo wodne,
 2. koordynacja oraz nadzór nad wykonywaniem umów i porozumień dot. remontów i inwestycji prowadzonych przez jednostki niepodporządkowane w zakresie wodociągów, kanalizacji, gazownictwa, ciepłownictwa i energetyki,
 3. nadzór i koordynacja remontów i inwestycji w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej miasta,
 4. nadzór nad zaopatrzeniem ludności w wodę, energię elektryczną, gaz i ciepło,
 5. uzgodnienia branżowe w związku z aktualizacją map dla celów projektowych w zakresie sieci i urządzeń komunalnych,
 6. uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
 7. prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw realizujących zadania własne gminy,
 8. koordynacja i nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodnych,
 9. wydawanie warunków i opiniowanie projektów związanych z przyłączeniem do sieci oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.
 10. sprawozdawczość dotycząca środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 11. opiniowanie dokumentacji pod kątem wymagań dotyczących ochrony wód, gleb, powierzchni ziemi, powietrza i zieleni,
 12. udział w rozprawach administracyjnych innych jednostek samorządowych związanych z kompetencjami Wydziału,
 13. naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska dotyczących gminy,
 14. koordynacja, nadzór i organizacja zleconych robót związanych z ochroną środowiska,
 15. rozpatrywanie wniosków i interwencji w sprawach dotyczących uciążliwości i problemów ochrony środowiska,
 16. prowadzenie spraw dotyczących rozdziału środków z kar i opłat przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych,
 17. wydawanie zezwoleń na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów,
 18. prowadzenie ewidencji pomników przyrody i nadzór nad nimi,
 19. działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej,
 20. wydawanie decyzji wynikających z przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
 21. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 22. prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem i remontem miejskich placów zabaw oraz przystanków autobusowych,
 23. realizacja czynności związanych z bieżącym utrzymaniem czystości w mieście,
 24. prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej,
 25. koordynacja, nadzór, kontrola i rozliczenia finansowe zleconych robót,
 26. sprawowanie opieki nad grobownictwem wojennym,
 27. zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
 28. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 29. nadzorowanie i koordynacja wykonywanych zadań w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych.
 30. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 31. przygotowywanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 32. prowadzenie kontroli u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 33. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych,
 34. wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie: analizy złożonych deklaracji, przeprowadzania kontroli i ogledzin w terenie w zakresie porównania danych faktycznych z danymi wskazanymi w złożonych deklaracjach, prowadzenie postepowań w sprawie okreslenia wysokosci opłaty,
 35. ewidencja wpłat i ksiegowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 36. prowadzenie postepowań w zakresie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 37. planowanie dochodów z tytułu opłaty za dany rok budżetowy,
 38. sporządzanie cząstkowych sprawozdań z realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 39. sporządzanie kwartalnych bilansów w zakresie opłaty - przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej,
 40. windykacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tj. przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Juszczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2005 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2021 14:51 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
01.09.2021 14:42 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
01.09.2021 14:41 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
07.09.2015 14:35 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
04.09.2015 08:33 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
03.09.2015 14:44 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
25.06.2015 08:13 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
23.09.2013 08:58 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.09.2013 12:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
10.09.2013 12:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
10.09.2013 12:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
17.09.2012 12:15 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
17.09.2012 12:13 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
26.04.2007 09:12 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
29.04.2005 11:41 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Juszczyk)