Zakres działania Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościmi i Rolnictwa

­

WYDZIAŁ  GEODEZJI  ,  GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI I  ROLNICTWA (GR)

Czas pracy :

poniedziałek - wtorek od godz. 730 do godz. 1530

środa od godz.730 do godz. 1730

czwartek od godz. 730 do godz. 1530

piątek od godz. 730 do godz. 1330


Kontakt:

telefony:

 • Naczelnik (32) 339 22 28
 • Z-ca Naczelnika (32) 339 22 24
 • sprawy dotyczące numeracji porządkowej
  budynków, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości  (32) 339 22 26
 • czasowe zajęcie terenów gminnych (32) 339 22 27
 • opłaty za użytkowanie wieczyste (32) 339 22 08
 • dzierżawy (32) 339 22 05
 • sprawy dotyczące przekształceń prawa użytkowania
  wieczystego w prawo własności, pierwokupów nieruchomości (32) 339 22 07
 • sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej (32) 339 22 29
 • sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  oraz lokali na rzecz najemców (32) 339 22 23

fax (32) 441 97 07

e-mail: gr@knurow.pl


Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących:

  a) podziałów nieruchomości,

  b) rozgraniczania nieruchomości,

  c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  d) trwałego zarządu;

 2. zbywanie nieruchomości gminnych;

 3. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;

 4. ujawnianie nabytych praw w księgach wieczystych;

 5. obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi oraz innymi prawami wynikającymi z obowiązujących przepisów;

 6. wydzierżawianie nieruchomości gminnych;

 7. użyczanie nieruchomości gminnych;

 8. prowadzenie spraw związanych z czasowym lub stałym zajęciem gruntów będących własnością Gminy z wyjątkiem pasów drogowych;

 9. prowadzenie postępowań w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych;

 10. ewidencja gruntów gminnych;

 11. udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom, o których mowa w § 2 Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Knurów;

 12. prowadzenie ewidencji umów użytkowania wieczystego;

 13. ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych i ich aktualizacja;

 14. windykacja należności wynikających z zakresu działania Wydziału;

 15. reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały;

 16. regulowanie należności Gminy za posiadane nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek;

 17. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów;

 18. prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową budynków;

 19. opiniowanie koncesji, planów ruchu i dodatków do planów ruchu oraz projektów prac geologiczno – inżynierskich;

 20. opracowywanie materiałów dla Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami Gminy oraz nadzór nad realizacją postanowień;

 21. przygotowywanie ugód z przedsiębiorstwami górniczymi na zapobieganie lub naprawę szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej na nieruchomościach gminnych oraz nadzór nad ich realizacją;

 22. opiniowanie dokumentacji dotyczącej usuwania skutków szkód górniczych;

 23. udzielanie pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw dotyczących usuwania skutków szkód górniczych;

 24. współdziałanie z instytucjami rolniczymi;

 25. współpraca z Urzędem Statystycznym przy przeprowadzaniu spisu rolnego;

 26. współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie zadrzewień i zalesień, melioracji oraz rekultywacji gruntów gminnych;

 27. kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz budynków służących produkcji rolniczej;

 28. pomoc w organizowaniu wyborów do Izb Rolniczych;

 29. wykonywanie zadań wynikających z prawa łowieckiego;

 30. utrzymywanie niezagospodarowanych nieruchomości gminnych w należytym stanie;

 31. prowadzenie spraw związanych ze zmianami granic administracyjnych Gminy;

 32. ustalanie odszkodowań za tereny wydzielane pod przewidywane w planie zagospodarowania drogi przejmowane z mocy ustawy przez Gminę a powstałe w wyniku podziałów nieruchomości;

 33. wykonywanie dokumentów geodezyjnych dla potrzeb zadań realizowanych przez Gminę;

 34. przygotowywanie i przekazywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;

 35. prowadzenie i aktualizowanie rejestru gruntów komunalnych, sporządzanie sprawozdań w zakresie obrotu gruntami stanowiącymi mienie komunalne;

 36. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazywania przez Wojewodę gruntów na rzecz Gminy;

 37. rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego przed upływem terminu, na które zostało ustanowione;

 38. sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu na rzecz dotychczasowych użytkowników;

 39. obsługa prawna użytkowania wieczystego gruntu nabytego w części ułamkowej w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej;

 40. regulacja stanu prawnego dróg gminnych;

 41. prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich ustalonych z tytułu poprawy stanu zagospodarowania gruntów gminnych;

 42. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych i fizycznych na gruntach gminnych;

 43. przygotowywanie informacji o stanie mienia do projektu uchwały budżetowej;

 44. przygotowywanie przejęcia do zasobu Gminy dotychczasowych mieszkań zakładowych;

 45. współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie zwalczania chorób, szkodników upraw polowych i chwastów;

 46. przekazywanie informacji i udzielanie porad z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w porozumieniu z Państwowym Lekarzem Weterynarii;

 47. prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej dla potrzeb inwestycji gminnych;

 48. prowadzenie spraw dotyczących melioracji;

 49. udzielanie informacji rolnikom o ich prawach i obowiązkach wynikających
  z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;

 50. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościmi i Rolnictwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Weronika Rudzka
Informację wytworzył:Naczelnik Wydziału
Data na dokumencie:10.05.2004
Data publikacji:12.05.2004 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.11.2013 14:57 Edycja dokumentu (Mariusz Aleksiej)
19.11.2013 12:09 Edycja dokumentu (Mariusz Aleksiej)
19.11.2013 10:37 Edycja dokumentu (Mariusz Aleksiej)
19.11.2013 10:32 Edycja dokumentu (Mariusz Aleksiej)
12.05.2004 11:27 Utworzenie dokumentu. (Weronika Rudzka)