WAŻNY KOMUNIKAT!

­

ZARZĄDZENIE Nr 3/2021

DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU GOSPODARKI LOKALOWEJ ADMINISTRACJI
W KNUROWIE

z dnia 18.03.2021 r.

 

w sprawie: ograniczenia wykonywania zadań przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

 

Na podstawie § 7,9,12 Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie wprowadzonego Uchwałą nr XI/164/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2011r. z późn. zm., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz.367)

zarządzam się, co następuje:

§ 1

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie zarówno Interesantów jak i pracowników  Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie i porządek publiczny od dnia 19 marca 2021 r. do odwołania wykonywanie zadań podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 2

Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku  Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

§ 3

Pracownicy Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji realizują niezbędne kontakty z Interesantami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są na stronie BIP MZGLiA oraz na drzwiach wejściowych do budynków MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz przy ul. Staszica 1 w Knurowie.

§ 4

W sytuacjach losowych oraz w sprawach wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, Interesanci będą przyjmowani w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji po uzgodnieniu telefonicznym.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie do ograniczenia kontaktów bezpośrednich z Interesantami, a w sytuacjach losowych i wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, wymagających bezpośredniego kontaktu -zobowiązuje się pracowników Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administarcji w Knurowie do zachowania szczególnych środków ostrożności, w szczególności przestrzegania bieżących rozporządzeń Ministra Zdrowia i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 6

Wykonanie zadania powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom na stanowiskach samodzielnych.

 

§ 7

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia  powierzam Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Zespołu Gospodarki

Lokalowej i Administracji

 

 Mieczysław Kobylec

 

***

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU MIEJSKIEGO ZESPOŁU GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów MZGLiA w Knurowie, pracowników MZGLiA i porządek publiczny,

od dnia 19.03.2021 r. do odwołania,

wprowadza się ograniczenia w dostępie do budynków.

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z MZGLiA i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. 

Numery kontaktowe udostępnione są przy wejściu do budynków MZGLiA w Knurowie przy ul. Floriana 4, przy ul. Staszica 1 oraz stronie BIP MZGLiA.

Wchodząc do bydynków MZGLiA należy mieć ubraną maseczkę zakrywającą nos i usta i obowiązkowo po wejściu zdezynfekować ręce.

 

 

 

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres sekretariat@mzglia.pl W budynku przy ul. dr Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa skrzynka podawcza ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

 

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

Numer kontaktowy: (32) 339-45-00.

Wykaz telefonów dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:WAŻNY KOMUNIKAT!
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Łągiewka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2020 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2020 14:26 Edycja dokumentu (Anna Gorzkowska)
25.03.2020 11:02 Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Łągiewka)
Brak Edycja dokumentu (Anna Gorzkowska)
Brak Edycja dokumentu (Anna Gorzkowska)
Brak Edycja dokumentu (Anna Gorzkowska)
Brak Edycja dokumentu (Anna Gorzkowska)
Brak Edycja dokumentu (Grzegorz Łągiewka)
Brak Edycja dokumentu (Grzegorz Łągiewka)
Brak Edycja dokumentu (Grzegorz Łągiewka)