Podstawowe zasady wykonywania prac pielęgnacyjnych zieleni oraz usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości

­

Podstawowe zasady wykonywania prac pielęgnacyjnych zieleni oraz usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości

 

 1. Prace pielęgnacyjne zieleni.

Problemy ochrony terenów zieleni i zadrzewień, w tym również sprawy dotyczące wycinki drzew i krzewów reguluje rozdział 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 55 ze zm.). Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, poza wyrębem drzew i krzewów, mogą być prowadzone bez potrzeby uzyskiwania zgody prezydenta miasta lub starosty. Zabiegi w obrębie korony drzewa mogą obejmować wyłącznie:

usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

 

Określenie zakresu robót oraz odpowiedzialność za ich przeprowadzenie spoczywa na osobie czy jednostce zlecającej zadanie oraz podmiocie wykonującym prace pielęgnacyjne. Wykonujący prace powinien posiadać doświadczenie, wiedzę i umiejętności ogrodnicze, aby przeprowadzone zabiegi nie spowodowały zniszczenia drzewa lecz zapewniły właściwy pokrój i prawidłowy dalszy rozwój.

Wszystkie prace ziemne oraz inne związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

 1. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Usunięcie zieleni wymaga wcześniejszego uzyskania zezwolenia, które na wniosek posiadacza nieruchomości udziela prezydent miasta a dla gruntów gminnych starosta. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza zgodę właściciela.

Zezwolenie administracyjne wymagane jest na usunięcie:

1) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

2) drzew lub krzewów owocowych rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub  na terenach zieleni;

3) krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2;

4) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

3. Złomy i wywroty mogą zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usuwać:

1) Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;

2) Inne podmioty lub osoby, mogą usunąć wywrócone drzewa tylko po przeprowadzeniu oględzin przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów potwierdzającego, że drzewa lub krzewy stanowią wywrot.

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia zieleni

Dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca 2017 r. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew*.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.


Usuwanie drzew i krzewów prowadzone powinno być poza okresem lęgowym i gniazdowania ptaków. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, usuwanie gniazd ptasich z terenów zieleni w okresie od dnia 1 marca do 15 października jest zakazane. Z tego względu należy zwrócić uwagę na termin planowanych zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki zieleni oraz istnienie gniazd ptasich.

5. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli na ich usunięcie wymagane jest zezwolenie.

 • Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.

 • Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia mierzonego na wys. 130 cm i stawkę opłaty.

 • Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

  Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

  • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

  • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

    

6. Usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia.

Administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; za zniszczenie drzewa lub krzewu, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.

Administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew oraz krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za niszczenie zieleni ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa a art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

 

Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Poniżej przykładowe unormowania prawne.
Art. 144
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148
Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149
Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150
Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.


 


 

Druk wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów  znaleźć można w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów- menu przedmiotowe - Jak załatwić sprawę w Urzędzie -Sprawy Referatu Ochrony Środowiska;

 • bezpośrednio w Wydziale GKRiOŚ ;

 • Biurze Obsługi Petenta przy ul. dr F. Ogana 5 .

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podstawowe zasady wykonywania prac pielęgnacyjnych zieleni oraz usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Trela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.02.2021 15:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.02.2021 15:06 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Trela)