Zakres działania Wydziału Inwestycji Miejskich

­

 

Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych [IM]
Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
II piętro oraz niski parter
pokoje nr 210-213, 026 - 027
tel. (32) 441 97 08
       (32) 339 22 64
       (32) 339 22 09
       (32) 339 22 10
       (32) 339 22 11
       (32) 441 97 41
       (32) 441 97 31

fax: (32) 339 22 10
e-mail: im@knurow.pl
 

Naczelnik Wydziału: Magdalena Szczygieł (pok. 212)

Godziny urzędowania :

pn. - wt. 7:30 - 15:30,
śr.          7:30 - 17:30,

czw.       7:30 - 15:30,
pią.        7:30 - 13:30.

 

Zakres działania Wydziału Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych


1. W zakresie przygotowania inwestycji:

 • opracowywanie propozycji planu zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przygotowania i realizacji, przedstawienie przewidywanych kosztów oraz harmonogramu przyszłego procesu inwestycyjnego;
 • opracowywanie założeń projektowych oraz przygotowywanie materiałów wyjściowych do projektowania (występowanie o ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych przyłączenia obiektów do poszczególnych mediów, przygotowanie umów przyłączeniowych oraz współdziałanie z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie dokumentacji geodezyjnej itp.);
 • przygotowywanie wytycznych i danych techniczno-kosztowych potrzebnych do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych;
 • przygotowywanie wytycznych do opracowania specyfikacji warunków zamówienia dla zamówień na opracowanie dokumentacji projektowych, udzielonych zgodnie z ustawą p.z.p. Udział w pracach Komisji Przetargowej;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych opracowań niezbędnych do przygotowania inwestycji do realizacji, dla których nie stosuje się ustawy p.z.p.;
 • dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej od jednostki projektującej, sprawdzanie jej kompletności i zgodności z podpisaną umową. Przygotowywanie uwag o stwierdzonych brakach i nieprawidłowościach. Zlecanie opracowywania koreferatów dla inwestycji skomplikowanych. Wyegzekwowanie od jednostki projektowej wymaganych korekt i uzupełnień;
 • przygotowywanie aneksów do podpisanych umów;
 • występowanie do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa z wnioskiem o uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z pozyskaniem terenów niezbędnych dla potrzeb realizacji inwestycji.

2. W zakresie realizacji inwestycji:

 • realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy;
 • planowanie i prowadzenie inwestycji oraz remontów związanych z budynkami, w których ma siedzibę Urząd Miasta;
 • koordynacja i nadzór nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontami;
 • na bazie uchwalonego budżetu Gminy oraz posiadanej dokumentacji projektowej, przygotowywanie wytycznych i danych techniczno-kosztowych potrzebnych do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego oraz opracowywanie wytycznych do specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego udzielanych zgodnie z ustawą p.z.p. (roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, zastępstwo inwestorskie), udział w pracach Komisji Przetargowej;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki związanych z prowadzonymi inwestycjami;
 • opracowywanie projektów umów o wykonanie inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego lub zastępstwa inwestorskiego;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, dla których ustawy p.z.p. nie stosuje się;
 • przygotowywanie wniosków i dokumentów o wydanie pozwolenia na budowę;
 • przekazywanie wykonawcy placu budowy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego siłami własnymi lub zlecenie innej osobie prawnej bądź fizycznej (zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozwolenia na budowę), kontrola prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego;
 • działania koordynacyjne związane z realizacją zawartych umów i udzielonych zleceń;
 • dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
 • udział w wizjach lokalnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz organy nadzoru budowlanego w związku z realizowanymi inwestycjami;
 • regulowanie spraw formalno-prawnych związanych z zakończeniem robót budowlanych, w tym zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o ich zakończeniu zgodnie z wymaganiami pozwolenia na budowę;
 • uzyskiwanie zezwoleń na użytkowanie zrealizowanych obiektów;

3. W zakresie rękojmi i odszkodowania:

 • zwoływanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • zgłaszanie wykonawcy ujawnionych wad i usterek w okresie gwarancyjnym wraz z kontrolą prawidłowości i terminowości ich usunięcia;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz odszkodowań;
 • przygotowywanie wymaganych dokumentów w przypadku postępowania sądowego.

4. W zakresie spraw ekonomiczno – finansowych:

 • opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe pozyskiwane z różnych źródeł na realizację inwestycji (własne, dotacje celowe, kredyty, pożyczki);
 • kontrola faktur wykonawców, potwierdzenie kont należnych do zapłaty, określenie konta, z którego należy uregulować należność i źródła finansowania;
 • ewidencja nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań inwestycyjnych;
 • kumulacja środków należytego zabezpieczenia wykonania umowy oraz terminowe ich zwalnianie;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych inwestycji;
 • rozliczanie otrzymanych dotacji celowych, pożyczek i kredytów;
 • naliczanie kar umownych, ustalanie wielkości szkód i strat;
 • opracowywanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego wraz z wystawieniem odpowiednich dokumentów księgowych;

5. W zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 • współpraca z jednostkami wdrażającymi programy pomocowe Unii Europejskiej;
 • zgłaszanie Prezydentowi Miasta propozycji inwestycji, które mogą być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • koordynowanie prac komórek organizacyjnych i zespołów Urzędu Miasta nad projektami inwestycyjnymi, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 • zgłaszanie wniosków projektów inwestycyjnych o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • koordynowanie i stały monitoring prac nad zgłoszonymi projektami inwestycyjnymi.

6. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi.

7. Realizacja zadań dotyczących dróg, wynikających z obowiązujących przepisów i ustaw.

8. Koordynacja, nadzór i organizacja robót w zakresie utrzymania i remontów dróg.

9. Współdziałanie z zarządami dróg wojewódzkich i powiatowych.

10. Przygotowywanie dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu oraz pobieranie opłat i kar z tego tytułu.

11. Nadzór w terenie w zakresie wydanych zgód na prowadzenie robót w pasie drogowym.

12. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji dotyczącej dróg oraz bezpieczeństwa ruchu.

13. Nadzór nad prawidłowością rozmieszczania w pasie drogowym oznakowań poziomych i pionowych.

14. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.

15. Nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg, chodników, parkingów na terenach gminnych, w tym czyszczenie koszy i rusztów wpustów ulicznych.

16. Rozpatrywanie wniosków i interwencji w sprawach dotyczących ulic, placów, mostów.

17. Koordynacja i nadzór w zakresie utrzymania ścieżek i dróg rowerowych.

18. Koordynacja, nadzór, kontrola i rozliczenia finansowe zleconych robót.

 

 

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Inwestycji Miejskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.03.2007
Data publikacji:23.03.2007 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2019 12:53 Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
02.10.2013 09:19 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
02.02.2012 09:16 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
02.02.2012 09:09 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
27.01.2012 09:37 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
27.01.2012 09:33 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
27.01.2012 09:30 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
27.01.2012 08:14 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
27.01.2012 07:56 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
14.09.2011 15:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
02.03.2010 09:34 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarzyk)
16.07.2009 12:36 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
16.07.2009 12:36 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
16.07.2009 12:35 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
05.02.2009 15:04 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
05.02.2009 15:03 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
15.04.2008 07:53 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
17.03.2008 10:44 Edycja dokumentu (Wojciech Stachowski)
23.03.2007 08:32 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Stachowski)
Brak Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)
Brak Edycja dokumentu (Joanna Fijołek)