Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Knurów


 

Informacje publiczne oraz do ponownego wykorzystywania, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można składać:

  1. osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów;
  2. pocztą tradycyjną;
  3. pocztą elektroniczną (e-mail: um@knurow.pl);
  4. elektroniczną skrzynką podawczą.

    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie powiadamia się Wnioskodawcę o przyczynach  opóźnienia oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

    Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie powiadamia się Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Knurów jest Prezydent Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, na podstawie ustaw: z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  3. Dane osobowe wnioskodawców mogą być udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.