Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Zarządzenie Nr 110/OR/2020
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 21.04.2020r.

w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 697)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 22.04.2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu polegającemu na:

1) zakazie swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu przy ul. dr. Floriana Ogana 5 i ul. Niepodległości 5 i 7;
2) do budynków Urzędu, o których mowa w pkt 1 Interesanci będą wpuszczani pojedynczo, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (tj. każdy powinien mieć maseczkę oraz rękawiczki).

§ 2

Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu Miasta Knurów należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

§ 3

Ograniczenia dotyczące swobodnego wstępu do budynków Urzędu, wskazane w § 1, mają zastosowanie również do:

1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) świadczenia usług komunalnych;
4) administracji architektoniczno – budowlanej;
5) ochrony środowiska;
6) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej.

§ 4

Pracownicy Urzędu Mista Knurów realizują niezbędne kontakty z interesantami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są na stronie BIP Urzędu.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 90/OR/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sektetarzowi Miasta.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

***

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, informuje się Szanownych Interesantów, że w celu ograniczenia skupisk ludzkich,

od dnia 22.04.2020r. do odwołania,
wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu polegającemu na zakazie swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu przy ul. dr. Floriana Ogana 5 i ul. Niepodległości 5 i 7.

Do budynków Urzędu Interesanci będą wpuszczani pojedynczo, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (tj. każdy powinien mieć maseczkę oraz rękawiczki).
Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu Miasta Knurów należy składać elektronicznie (platforma E-PUAP, SEKAP, e-mail: um@knurow.pl), za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.
Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest TUTAJ.
W celu uzyskania informacji można również skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta Knurów i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy.

Numery kontaktowe: (32) 339-22-66, (32) 235-10-17.
Wykaz telefonów dostępny jest TUTAJ.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

 

Tel.(32) 339-22-66, 235-10-17
Fax.(32) 235-15-21

e-mail: um@knurow.pl
strona internetowa: www.knurow.pl

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-17:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-13:30

 

Kontakt z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi

Godziny przyjęć interesantów

Wykaz Kart Informacyjnych

Dane Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Ochrona danych osobowych

Deklaracja Dostępności