Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2019 12:50 81/UA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów mgr inż. Delfinie Brzezickiej
25.02.2019 12:44 80/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wykonania Uchwały Nr IV/49/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie podziału środkó na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019
25.02.2019 12:36 79/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
25.02.2019 12:35 78/SM/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Knurowie
25.02.2019 12:34 77/SM/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia Komendantowi Straży Miejskiej w Knurowie
25.02.2019 12:27 76/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do realizacji i rozliczenia projektu pn. "Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych" współfinansowanego ze środków EFS
25.02.2019 12:23 75/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznego nt. projektu uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
25.02.2019 12:21 74/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Knurów
22.02.2019 10:45 73/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
18.02.2019 08:21 72/MOSiR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie do zaciągania zobowiązań

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna