Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2019 13:18 IV/54/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
22.01.2019 13:17 IV/53/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
22.01.2019 13:16 IV/52/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
22.01.2019 13:15 IV/51/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
22.01.2019 13:13 IV/50/2019 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
22.01.2019 13:11 IV/49/2019 Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019
22.01.2019 13:10 IV/48/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2019 przez Powiat Gliwicki
22.01.2019 13:08 IV/47/2019 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023
22.01.2019 13:06 IV/46/2019 Uchwała w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023
22.01.2019 13:05 IV/45/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

1 2 następna