Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2019 15:40 V/64/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
06.03.2019 15:37 V/63/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
06.03.2019 15:34 V/62/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
06.03.2019 15:31 V/61/2019 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów
06.03.2019 15:26 V/60/2019 Uchwała nr w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2025"
06.03.2019 15:17 V/59/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/667/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" - Etap I
06.03.2019 15:15 V/58/2019 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Knurowie
06.03.2019 15:13 V/57/2019 Uchwała w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
06.03.2019 15:10 V/56/2019 Uchwała sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 2022"
06.03.2019 15:07 V/55/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"

poprzednia 1 2