Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2012 14:52 Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.12.2012 14:47 Projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
13.12.2012 14:44 Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów
13.12.2012 14:40 Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Knurów
13.12.2012 14:36 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie MOPP w Knurowie w roku 2013 przez Powiat Gliwicki
13.12.2012 14:33 Projekt uchwały w sprawie: zasad i warunków korzystania z Ośrodka Wsparcia w Knurowie
13.12.2012 14:28 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013”
13.12.2012 13:44 Projekt uchwały sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2013 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie...
13.12.2012 13:40 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie mienia gminnego do kapitału zakładowego PWiK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
13.12.2012 13:33 Projekt uchwały w sprawie: podziału Gminy Knurów na stałe obwody głosowania

poprzednia 1 2